ผอ.สพป.กทม.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

708529.JPG

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมี นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และในช่วงบ่าย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ให้แนวทางในการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดำเนินการสอบแบบโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกระบวนการอย่างครบถ้วน ห้ามผู้บริหารเขตพื้นที่ติวสอบ จัดทำเอกสารจำหน่าย และมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการติวข้อสอบทุกกรณี และยังมอบแนวนโยบายการทำงานของ สพฐ. ในการพัฒนางานทั้งด้านเด็ก ครู และผู้บริหาร ในส่วนของเด็กให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น คือ อ่านออกเขียนได้ รู้เรื่องคณิตศาสตร์ การมีเหตุผล คะแนน O-NET คะแนน Pisa ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในด้านการพัฒนาครู ให้มีการอบรม การศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้านผู้บริหารในเรื่องของการบริหารจัดการสถานศึกษา และจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาก็ืคือ ปฏิรูปการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การปรับโครงสร้างองค์กร การปฏิรูปเรื่องครู กระบวนการผลิต การพัฒนาเป็นต้น…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

04 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: