สพป.นศ.๒ วางแผนการดำเนินการ การรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

706305.jpg

วันที่ 29 มกราคม 2558 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงการดำเนินการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2 โดยสรุปความว่า

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กอย่างเข้าปีที่ 7 คือ เกิด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคนโดยไม่มีการสอบ ถ้านักเรียนมาสมัครไม่เต็ม ให้โรงเรียนรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ ถ้าสมัครเกินให้ใช้วิธีการจับฉลาก โดยรับสมัครวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2558 จับฉลากวันที่ 15 มีนาคม 2558 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ 15 มีนาคม 2558

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2558 สอบคัดเลือกวันที่ 28 มีนาคม 2558 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2558 และสำหรับนักเรียนไม่มีที่เรียนและต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้ รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2558 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 17 เมษายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือไม่เกิน 10,000 บาท หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 โทร.075-411670 ต่อ 301,302

30 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: