รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมวางแผนจัดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

704619.jpg

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไไทย ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อวางแผนส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการฯ ที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม เป็นนิสัย เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้เยาวชน หลังลาสิกขาได้มีพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นพลเมืองที่ดีและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมบรรพชารในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 โดยจะดำเนินการบรรพชาเพื่อเข้าอบรม ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 สิ้นสุดการอบรม ในวันที่ 23 เมษายน 2558

คณะกรรมการฯ ร่วมวิพากษ์นักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557ครั้งที่ 2

704473.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นางสุทิน ทองไสว ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

มีคณะกรรมการ ทรงคุณวุฒิและตัวแทนในกลุ่มจังหวัดที่ 7 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ รวม 8 จังหวัด 19 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์และสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ภายหลังจากที่คณะกรรมการฯได้ออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษาแล้วในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งในกลุ่มจังหวัดที่ 7 มีนักเรียนและสถานศึกษาที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 51 หน่วย แบ่งเป็นนักเรียน 29 หน่วย สถานศึกษา 22 หน่วย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 จะได้รับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล

ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

704566.JPG

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายมนูญ จันทร์สุข กล่าวว่า การจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (ONET) ในครั้งนี้ ได้กำหนดระดับศูนย์สอบออกเป็น 2 ศูนย์ คืออำเภอเบตงและอำเภอธารโต และระดับสนามสอบ ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 สนามสอบ ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 4 สนามสอบ ประกอบด้วย สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สนามสอบโรงรียนบ้านนาข่อย สนามสอบโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สนามสอบโรเงรียนบ้านโต สนามสอบโรงเรยนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สนามสอบโรงเรียนบ้านแหรและสนามสอบโรงเรียนบ้านเยาะ โดยจะดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

นอกจากนี้แล้วขอฝากไปยังคณะกรรมการสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ให้เป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบเพื่อให้การจัดสอบมีความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใสและไมทุจริต ตลอดจนผู้เข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ ในการสอบทุกวิชาอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยล เขต 3 ภาพ/ข่าว

27 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: