รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

ประเมินวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.ทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2

704592.JPG

ประเมินวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.ทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดร.ปัญญา แก้วกียูร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษา ภาคบังคับ กรรมการ ดร.รมย์ พะโยม ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการ และนายชัชวาลย์ แก้วจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขานุการ เข้าประเมิน นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เพื่อประเมินวิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการเขตพื้นที่ ประธานเครือข่าย และบุคลากร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 , สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน พร้อมให้ข้อมูล นำเสนอผลการดำเนินการ.. ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ทีผ่านมา ….ดูภาพทั้งหมด

สพป.นธ.1 จัดพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญานตนของสมาชิกยุวกาชาดจังหวัดนราธิวาสเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558

704752.JPG

วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กล่าวรายงานรายงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้นำยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ ได้ระลึกถึงบุคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจกรรมยุวกาชาดไทยและตระหนักถึงความสำคัญของวันสถาปนาตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการยุวกาชาด สร้างความรักความสามัคคี ยึดมั่นในคำปฏิญานตนและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดไปยังโรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยมีนางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (โสภา ทองเมือง ภาพ/ข่าว)

นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

704621.jpg

นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนมีการมอบนโยบายได้มีการมอบเกียรติบัตร สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘ และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติตัวแทนโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้มีการมอบนโยบายต่างๆ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การประกาศนโยบายของ สพฐ. “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการและสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตลอกจนถึงมี ผู้แทนจากสภาปฏิรูปมาให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา…

27 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: