สพฐ. conference เสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่เวทีปฏิวัติการเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนการสอน

703620.JPG

เมื่อห้วงระยะเวลาปฏิบัติการของการ “ยกเครื่อง”หรือปฏิรูปประเทศบีบงวดเข้ามา ร่างรัฐธรรมนูญ การประชาพิจารณ์กฎหมายลูกจากหลากหลายมิติภาคีปฏิรูปจึงมีการ “ขับเคลื่อน” และ “เขย่า” อย่างคึกคัก เข้มข้น โดยมี Road Map จาก คสช. ที่ส่งต่อ ครม. สภาร่างรัฐธรรมนูญ สนช.และสปช. เป็นไทมไลน์กระตุ้นและกำหนดทิศทางที่ค่อยๆคลี่และขยายผลสู่เวทีสาธารณชน

การปฏิรูปการศึกษาในภาคส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. เป็นพลวัตรและปรากฏการณ์โฟกัสการศึกษาอนาคตประเทศไทยสู่ประชาคมโลกและพลโลกในศตวรรษที่ 21 ที่อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวต่อ สต๊าฟคณะผู้บริหารสพฐ.ระดับสูง ณ ห้องประชุมพัชราวดี โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส มหานาค กทม.ว่า “การปฏิรูปการศึกษารอบนี้เป็นเดิมพันประเทศในมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากดำเนินการไม่สำเร็จหรือไม่ทัน ความเป็นชาติในสังคมโลกท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันและพัฒนาโดยมีภาวการณ์เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้เป็นฐานก็อาจจะต้องตามหลังหลายๆประเทศที่เขาเจริญรุดหน้าไปแล้วกว่า 30-40 ปี”

ในขณะที่ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. และหนึ่งในบอร์ดสปช. โฟกัสกระบวนทัศน์และกระบวนการ “ทิศทางการศึกษาพัฒนาประเทศและทรัพยากรมนุษย์” แบบฟันธงว่า “สพฐ.จะต้องเป็น Practitioner หรือหน่วยปฏิบัติตรงที่มี ประสบการณ์จริง รู้ปัญหาชัดเจนในฐานะผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นเพียงเสนอ Idealism แต่ไม่มีข้อเสนอหรือแนวทางแก้ไขปัญหาว่าต้องหรือควรทำอย่างไร ? การจัดการศึกษามิใช่จำเลยสังคมที่ต้องมาถูกตีตราแต่ฝ่ายเดียวว่า มีต้นทุนคุณภาพการศึกษาคนในประเทศตกต่ำเมื่อเทียบเคียงกับบางประเทศในอาเซียนหรือประชาคมโลก”

การระดมวิสัยทัศน์ วิธีคิด วิธีการสู่วิถีการพัฒนาการศึกษาที่มีกระบวนการ “ปฏิรูปการเรียนรู้” ในชื่อของ “การเสวนาทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของสพฐ.” ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลส กทม. โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษาระดับสูง เลขาธิการ-รองเลขาธิการกพฐ. คณะที่ปรึกษา คณะผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สำนักต่างๆ ยกทีมเปิดห้องประชุมใหญ่ ถกแนววิธีการ วิธีคิด โดยมีฐานประสบการณ์ สภาพปัญหา ปัจจัย ข้อมูล บริบท ตรรกะ ศักยภาพ ที่จัดทัพวิพากษ์แบบ “ฟันธง”และ“ขว้างหินถามทาง” เป็น 4 กรอบ หลัก 25 ประเด็น คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและระบบบริหารจัดการ โดยมีโฟกัสไปที่การปฏิรูปการเรียนรู้ Quality Teaching Quality Learning เป็นหลัก

“การพูดคุยถึงทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาไทยในทุกวงการ กว่า 80%มักจะบ่นหรือพูดถึงแต่ปัญหาและปัญหาเท่านั้น มักไม่ปรากฏกระบวน how to คือ ทำอย่างไร?ต่อการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอที่เป็นกระบวนการสอดรับกับสถานการณ์จริงมีปรากฏน้อยมาก คณะผู้บริหารสพฐ.ที่มีกพฐ.เป็นบอร์ดกำหนดทิศทาง ที่ปรึกษานโยบาย จึงต้องขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น เช่น หลักสูตรการศึกษาที่ต้องมุ่งสร้างเด็กไทยยุคใหม่เพื่ออนาคตของประเทศ การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียนที่มีการขับเคลื่อนไปไกลแล้วโดยมี 20 สพท.นำร่องปฏิบัติการ การบริหารจัดการกระจายอำนาจความเป็นนิติบุคคลที่มีคำถามต่อมาว่า จะสามารถกระจายได้ระดับใดมากน้อยเพียงใด การบริหารจัดการงบประมาณ การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มีข้อเสนออย่างเข้มข้นถึงคุณภาพเชิงประจักษ์ถึงขั้นยุบหรือไม่ยุบสมศ. การเสนอให้มีครูสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เรื่องใบประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างปรากฎการณ์ทางการจัดการศึกษาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องจัดหาเวทีถกโดยมุมมองที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การตกผลึกการปฏิรูปการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนให้ได้ในที่สุด” ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดประเด็นแนวทางเวทีปฏิรูปการศึกษาต่อคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกพฐ.

ทิศทางและแผนการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาจากสพฐ. หน่วยปฎิบัติการตรงและ “ของจริง” ที่จะชี้วัดอนาคตการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ที่ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มีคีย์เวิร์ดพุ่งเป้าไปที่ “ห้องเรียน คือ จุดแตกหัก” “วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนต้องถูกปรับเปลี่ยน”

ขณะที่ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า “การปฏิรูปการศึกษา 2 รอบที่ผ่านมา ยังลงไม่ถึงห้องเรียนและนักเรียน การปฏิรูปการเรียนรู้ต้องคิดอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถแยกย่อยได้ เพราะต้องทำงานและเดินหน้าแบบทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งตนเคยเห็นงานวิจัยของ TDRI ได้มีบทสรุปและทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะต้องหยิบยกมาพิจารณาประกอบการกำหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทย”

ระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ 1 เดือนกับข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทั่วทุกสารทิศ ให้สามารถตกผลึกวิธีการและวิธีคิดไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนผ่านการประชาพิจารณ์ในรายการ “เสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 29 มกราคม 2558 มีพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ประธานเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษ ก่อนที่จะเข้าสู่การเสวนาการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารการศึกษาระดับสูงร่วมเสวนาประกอบด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการกพฐ. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) รวมทั้งรองเลขาธิการกพฐ. ทั้ง 3 คน คือ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ และดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีการถ่ายทอดสดแบบ TWO WAY จากห้องคอนเว็นชั่นเซนเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

“วันนี้…สพฐ.ต้องเคลื่อนตัว ในฐานะองค์กรหลักที่รู้ปัญหา รู้อุปสรรค เรามีประสบการณ์จริง การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ตรงทุกระดับ ทุกหน่วยในสังกัดที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน เพื่อลบล้างตราบาปที่สังคมต่างวิพากษ์ถึงผลสัมฤทธิ์ ลำดับที่คุณภาพเทียบเคียงทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก ซึ่งทุกประเด็นมีคำตอบ มีคำอธิบายที่ชัดเจน ถึงวันนี้จะต้องช่วยกันสางปัญหากำหนดปฏิกริยาของทิศทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับและกำหนดทิศทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยไปสู่อนาคตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพให้ได้”

ประกาศและปกาศิต “ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่ผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนการสอน” ของ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในบริบทของ “หน่วยปฏิบัติการตรง องค์กรที่สัมผัสปัญหาจริงและชัดเจน”

เป็นสัญญาณหนึ่งของทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 คาดหวังและต้องไม่ผิดหวัง !

24 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: