ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านคอนสาร

1. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนบ้านคอนสารขณะนี้มีอาคารเรียนที่ใช้งานมานานเกิน 30 ปี หากใช้งานไปอาจทำให้เกิดอุบัติแหตุส่งผลเสียหายแก่ผู้เรียน ครูผู้สอน และทรัพย์สินของทางราชการได้ เมื่อทำการรื้อถอนอาคารแล้ว โรงเรียนจะมีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว *

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

2.2 เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ให้นำรายละเอียดจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2 “คุณสมบัติของผู้เสนอราคา” เช่น

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 870,775 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ 4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน 1 ชุด

4.2 หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เล่ม

4.3 รายการแบ่งงวดงานงวดเงิน พร้อมแบบบัญชีราคาวัสดุ จำนวน 1 ชุด 4.4 ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น

4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน 1 ชุด

5. ระยะเวลาดำเนินการ

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง

7. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง ภายในวงเงิน 3,483,100 บาท *

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน 4,251,000 บาท

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

โดยเปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสาร

ถนน ราษฎร์เจดีย์ ตำบล/แขวง คอนสาร

รหัสไปรษณีย์ 36180

4) ทางเว็บไซต์ : chaiyaphum2.go.th

5) Email Address : tepaboot-hongdang@hotmail.com ‹ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ร่างขอบเขตของงานโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) (TOR)ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง(๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง ›

พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: