สพป.ตราด รับการติดตามประเมินการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

700882.JPG

(๑๘ มกราคม ๒๕๕๘) ที่ห้องประชุมคามทะเล นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านประสิทธิภาพ (มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายสงวน ศรีสุข ประธานคณะกรรมการ นางสุนิดา ศุภอักษร และ นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. โดยนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามการดำเนินงานและการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้วางแผนการบริหารจัการและดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป….ภาพ/ข่าว : prtratedu

19 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: