ข่าว สพป. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

สพป.ยะลา เขต ๑ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ชอล์กสี…ที่รัก เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๘

701521.JPG

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดกิจกรรมชอล์กสี…ที่รัก เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ได้พบปะสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ภายในงานมีการฉลากรางวัลมากมายและมีการแสดงเปิดงานชุด “วันพรุ่งนี้” ขับร้องโดยบุคลากร สพป.ยล.๑ และ ชุด “ขอบคุณแฟนเพลง” ขับร้องโดย ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ การแสดง ชุด“นาฏบูชาครูแห่งแผ่นดิน” ของอำเภอเมือง เพลงจากนักร้องกิติมาศักดิ์ ๓ เพลง การแสดงจินตลีลา ชุด “รักไม่ต้องการเวลา” ของอำเภอรามัน การแสดง ชุด “คิดถึงบ้านเกิด” ของอำเภอกรงปินัง และการแสดงของศิลปินชื่อดัง “นุ้ย สุวีนา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ ห้างร้าน และประชาชน ในจังหวัดยะลา ที่ได้ให้การสนับสนุนของรางวัลมากมายเพื่อมอบให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สพป.ปข. 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

701523.JPG

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน ได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ตลอดจนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตระหนักถึงภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนในครั้งนี้ โดยมีครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

สพป.สมุทรสาคร : โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

701729.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานให้เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ

สพป.สมุทรสาครโมเดล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม สพป.สมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ

ขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนมาฐาน

สำนักงาน ปีงบประมาณ 2558 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดโดย นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์

ผอ.สพป.สมุทรสาคร นางจารุพิชญา สุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และนายสมมาต คำวัจนัง

รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพและขับเคลื่อน

สู่การบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อให้ข้าราชการใน สพป.สมุทรสาครมีความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดทำตัวชี้วัดและบุคลากรของ สพป.สมุทรสาครมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลในการปฏิบัติ

อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุม

20 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: