ประกาศโรงเรียนบ้านสระผักโพด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านสระผักโพด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๘ รายนั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

วิรัตน์ก่อสร้างครบุรี จำนวน ๓,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายราชันย์ นคราวนากุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระผักโพด สำเนาถูกต้อง (นาย เถลิงศักดิ์ พุฒินันทะโรจน์)

ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

โดย นาย เถลิงศักดิ์ พุฒินันทะโรจน์ ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ‹ โรงเรียนวัดทวยเทพ ประกาศสอบราคาจ้างรายการลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป.นครพนม เขต ๑ ›

อังคาร, 13 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: