ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

697401.png

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :วันที่ 25 กันยายน 2521 ตำแหน่ง ครู ระดับ 2

3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

อันดับ คศ.3(4) วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

4. ประวัติการศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี พลศึกษา ม.วิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร ปีการศึกษา 2524

2.ระดับปริญญาโท พลศึกษา ม.วิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร ปีการศึกษา 2527

3.ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.สยาม ปีการศึกษา 2555

5. ประวัติการรับราชการ

1. 2521 ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จ.นนทบุรี

2. 2531 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 4 สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี

3. 2531 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 5 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

4. 2532 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

5. 2533 ศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

6. 2535 ศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

7. 2536 ศึกษาธิการอำเภอ 7 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสังขะ จ.สุรินทร์

8. 2538 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9. 2539 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

10. 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

11. 2546 ผช.ศธจ. 8 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพท. สุพรรณบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

12. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ค.ศ.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

13. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1คศ.3(4)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

14. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– จ.ม. จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย ปี พ.ศ.2528

– จ.ช. จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก ปี พ.ศ.2530

– ท.ม. ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย ปี พ.ศ..2536

– ท.ช. ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก ปี พ.ศ.2541

– เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นสอง และเหรียญราชการชายแดน

7. การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ (หลักสูตรสำคัญ ๆ)

– หลักสูตรศึกษาธิการอำเภอ ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

– หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

– หลักสูตรเตรียมศึกษาธิการจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

– ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานค่ายลูกเสือและหอพักนานาชาติ

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T..)

– การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาตามระบบคุณธรรม โดยสำนักงาน ก.ค.

– หลักสูตรจิตวิทยาในการบริหารงาน

– การพัฒนาบุคลากรแกนนำสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การสร้างราชการ

ใสสะอาดและการพัฒนาหน่วยงานสู่มาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและ

สัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ

– การอบรมทางไกลหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 2

– หลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

– หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานรุ่นที่ 2

– หลักสูตร ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

– หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษารุ่นที่ 4

– หลักสูตรวิทยากรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษารุ่นที่ 3

– หลักสูตรการพัฒนากฏหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา

– สัมมนาการศึกษาไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550

– หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี

– การบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน

– การบริหารจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

– National Education Leaders Forum ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

– การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรีเขต 2

– หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 8. ประวัติการศึกษาดูงาน

– การบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย

– การบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

– งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่3 ประเทศออสเตรเลีย

– การบริหารและจัดการศึกษาประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

– การบริหารและจัดการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซีย

– การบริหารและการจัดการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา

-การบริหารจัดการการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

-การบริหารจัดการศึกษา 9.ผลงานวิชาการ / การวิจัย /บทความทางวิชาการ

1.เลขานุการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม

2.การศึกษาการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

3.ผลงานวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.บทความทางวิชาการ เรื่อง SYSTEM THINKING , SUFFICIENCY ECONOMY

PHILOSOPHY , นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. การได้รับการยกย่อง ชมเชย เกียรติยศ ชื่อเสียง

– ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2

– เป็นข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2529 จังหวัดนนทบุรี

– ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง ให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ปี 2539

– ได้รับหนังสือและเสื้อเชิดชูเกียรติในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการการกีฬาของกรมพลศึกษา ปี 2541

– ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วย

จรรยาบรรณครู จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2544

– ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ปีพ.ศ. 2546

– ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552

– ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: