ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผช.เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน

697552.JPG

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยทำให้เกิดการบูรณาการของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ทั้งหมดทั่วประเทศ 13 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นำร่องประจำภูมิภาคต่างๆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ประจำภาคเหนือตอนบน โดยมี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เขต 35 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 27 โรงเรียน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา โอกาสนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในการนี้ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2557 ประกอบด้วย ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน กิจกรรม STEM Camp สำหรับนักเรียน ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.770370526371879.1073742406.205…

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: