สพฐ. จัดประชุมปรับปรุง แก้ไข พรบ.และระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

697204.JPG

นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท จังหวัดน่าน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ได้จัดประชุม เพื่อปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา เสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558 ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน นักประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ผ่องผิว สุทธิ ภาพ/ข่าว

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: