สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

695752.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 และเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาของนายคัมภีรพจน์ สายเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ ให้แก่นักเรียน จำนวน 3 ทุนๆละ 15,000 บาท รวม 45,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียนๆละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ราย ประเภทครูผู้สอน จำนวน 4 ราย มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว : ห้องอุ่นใจ จำนวน 52 โรงเรียน และชมการนำเสนอ Story Telling จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล กล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่ให้การสนับสนุนการจัดแสดงกายกรรมเพื่อหาทุนปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่ และขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ จนประสบผลสำเร็จในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ายสุด ได้มอบนโยบายและแผนการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 และเป้าหมายตามนโยบายของ สพฐ. มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับนโยบายกว่า 200 คน

08 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: