ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ

๑. ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของนักเรียนพิการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จัดสื่อ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่ได้ประกาศจัดตั้งใหม่ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใด ๆ ขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า), อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ธาราบำบัด), อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด), บ้านพักครูมาตรฐาน ๒o๗, อาคารพยาบาล, อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ *

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของนักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ

๒. เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๔๖,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่โรงเรียนเชื่อถือ ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ของกลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ รายการ คือ

– อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) จำนวน ๑ หลัง

– อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ธาราบำบัด) จำนวน ๑ หลัง

– อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด) จำนวน ๑ หลัง

– บ้านพักครูมาตรฐาน ๒o๗ จำนวน ๑ หลัง

– อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) จำนวน ๑ หลัง

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียด และชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ข้อ ๔.๒ อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างให้ ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๔.๔ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่ผู้รับจ้างจัดหามาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งไว้ (ถ้ามี) โดยให้ผู้รับจ้างขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้างเก่าของผู้รับจ้างรายเดิม ไปยังที่ที่ทางราชการกำหนด

๔.๕ ในการก่อสร้างต่อจากงานเดิมที่ผู้รับจ้างรายเดิมก่อสร้างไว้ ถือเป็นภาระของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างเดิมหรืองานเดิมที่ผู้รับจ้างรายเดิมก่อสร้างไว้ หรือรื้อทิ้งในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานต่อได้ เพื่อให้สามารถก่อสร้างต่อหรือก่อสร้างใหม่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง เรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและวัตถุประสงค์ของทางราชการ และควรเสนอราคาค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ไว้ในชั้นการเสนอราคาต่อทางราชการ ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬให้เริ่มทำงาน จำนวนงวดในการส่งมอบงาน ๘ งวด ดังนี้ งานงวดที่ ๑

รายการที่ ๑ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๕ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม หล่อเทคอนกรีตฐานราก และตั้งเหล็กเสริมเสารับโครงหลังคา ถึงระดับใต้โครงหลังคา ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๒ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ธาราบำบัด) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม หล่อเทคอนกรีตฐานราก และตั้งเหล็กเสริมเสารับโครงหลังคา ถึงระดับใต้โครงหลังคา ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๓ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม หล่อเทคอนกรีตฐานราก และตั้งเหล็กเสริมเสารับโครงหลังคา ถึงระดับใต้โครงหลังคา ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๔ งานบ้านพักครูมาตรฐาน ๒o๗ จ่ายเงิน ๓๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด (ยกเว้นพื้น ชั้นล่าง) รายการที่ ๕ งานอาคารพยาบาล จ่ายเงิน ๒๐ % ระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างฐานราก เสา คานคอดิน พื้นหล่อในที่ พื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และในส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๖ งานอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต๘หน่วย) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างฐานราก คานคอดิน และส่วนของโครงสร้าง ค.ส.ล. จนถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นพื้นชั้นที่ ๑) แล้วเสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปรายการ งานงวดที่ ๒

รายการที่ ๑ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๕ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นล่าง รวมทั้งคานและพื้น ค.ส.ล. ทางเท้า คานและพื้น ค.ส.ล. ห้องน้ำ – ส้วม (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๒ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ธาราบำบัด) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นล่าง รวมทั้งคานและพื้น ค.ส.ล. ทางเท้า คานและพื้น ค.ส.ล. ห้องน้ำ – ส้วม (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๓ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นล่าง รวมทั้งคานและพื้น ค.ส.ล. ทางเท้า คานและพื้น ค.ส.ล. ห้องน้ำ – ส้วม (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๔ งานบ้านพักครูมาตรฐาน ๒o๗ จ่ายเงิน ๓๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำการมุงหลังคา เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ก่อผนัง ทำเสาเอ็น คานเอ็น ติดตั้งวงกบประตู–หน้าต่าง ทำฝ้าเพดานแล้วเสร็จทั้งหมด รายการที่ ๕ งานอาคารพยาบาล จ่ายเงิน ๘๐ % ระยะเวลาทำงาน ๑๒๐ วัน (งวดสุดท้าย)

– เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด จนครบตามแบบรูปรายการทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง รายการที่ ๖ งานอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต๘หน่วย) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับชั้นที่ ๒ คาน พื้น กันสาดชั้นที่ ๒ รวมทั้งบันได ค.ส.ล ถึงระดับชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ งานงวดที่ ๓

รายการที่ ๑ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๕ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูปรายการ (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) รายการที่ ๒ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ธาราบำบัด) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูปรายการ (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) รายการที่ ๓ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูปรายการ (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) รายการที่ ๔ งานบ้านพักครูมาตรฐาน ๒o๗ จ่ายเงิน ๔๐ % ระยะเวลาทำงาน ๕๐ วัน (งวดสุดท้าย)

– เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด จนครบตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานไว้แล้ว พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญา รายการที่ ๕ งานอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต๘หน่วย) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับชั้นที่ ๓ คาน พื้น กันสาดชั้นที่ ๓ รวมทั้งบันได ค.ส.ล ถึงระดับชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ งานงวดที่ ๔

รายการที่ ๑ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๕ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๒ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ธาราบำบัด) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๓ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต๘หน่วย) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับคานหลังคา กันสาดชั้นหลังคาและส่วนโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ งานงวดที่ ๕

รายการที่ ๑ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) จ่ายเงิน ๑๕ % ระยะเวลาทำงาน ๕๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ก่อผนังทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู วงกบหน้าต่าง ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๒ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ธาราบำบัด) จ่ายเงิน ๑๕ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ก่อผนังทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู วงกบหน้าต่าง ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๓ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด) จ่ายเงิน ๑๕ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างได้ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ก่อผนังทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู วงกบหน้าต่าง ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต๘หน่วย) จ่ายเงิน ๑๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับคานหลังคา กันสาดชั้นหลังคาและส่วนโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ งานงวดที่ ๖

รายการที่ ๑ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) จ่ายเงิน ๑๕ % ระยะเวลาทำงาน ๕๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำการฉาบปูนเสร็จถูกต้อง กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำและผนังกระเบื้องดินเผาภายนอกทั้งหมด ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นติดตั้งดวงโคม สวิทซ์ ปลั๊ก) ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๒ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ธาราบำบัด) จ่ายเงิน ๑๕ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำการฉาบปูนเสร็จถูกต้อง กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำและผนังกระเบื้องดินเผาภายนอกทั้งหมด ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นติดตั้งดวงโคม สวิทซ์ ปลั๊ก) ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๓ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด) จ่ายเงิน ๑๕ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำการฉาบปูนเสร็จถูกต้อง กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำและผนังกระเบื้องดินเผาภายนอกทั้งหมด ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นติดตั้งดวงโคม สวิทซ์ ปลั๊ก) ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต๘หน่วย) จ่ายเงิน ๑๕ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ งานงวดที่ ๗

รายการที่ ๑ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) จ่ายเงิน ๓๐ % ระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน (งวดสุดท้าย)

– เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดจนเสร็จครบสมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย ตามสัญญาทุกประการ รายการที่ ๒ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ธาราบำบัด) จ่ายเงิน ๓๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน (งวดสุดท้าย)

– เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดจนเสร็จครบสมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย ตามสัญญาทุกประการ รายการที่ ๓ งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด) จ่ายเงิน ๓๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน (งวดสุดท้าย)

– เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดจนเสร็จครบสมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย ตามสัญญาทุกประการ รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต๘หน่วย) จ่ายเงิน ๑๕ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

– เมื่อผู้รับจ้างทำการตีฝ้าเพดาน ฉาบปูนผนัง เทพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ งานงวดที่ ๘

รายการที่ ๑ งานอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต๘หน่วย) จ่ายเงิน ๒๐ % ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน(งวดสุดท้าย)

– เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยทุกประการ ๖. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๐๙๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)) ๗. ราคากลางในการก่อสร้าง

ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔๐,๐๐๐ บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว ๘. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยเปิดเผยตัวได้ที่

๘.๑ ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬที่อยู่ (ที่ทำการชั่วคราว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

๘.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ – ๔๙๒๘๕๒, ๐๙๓ – ๔๗๒๙๙๖๐

๘.๕ Email Address buengkan_se@hotmail.com ‹ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55 – ข ( เขตแผ่นดินไหว ) (ครั้งที่ 3) ร่างขอบเขตของงาน(Terms of reference : TOR) ก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา (ครั้งที่ 3) ›

พฤหัสบดี, 8 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: