รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

สพป.เลย 3 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

695456.jpg

>เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมการประเมินสมรรถนะ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT , ONET ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาสามารถประเมินสมรรถนะตนเองและให้ผู้อื่นประเมินอีก ซึ่งเป็นการประเมินแบบ 270องศา โดยจะนำผลการประเมินนี้ไปจัดทำแผนพัฒนาตนเองจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT , ONET ให้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเป็นอย่างดี

…………………………..กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สัมมนาเชิงปฎิบัติการแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพฯ ลุงหมอชวนน้องเรียนสายอาชีพ

695297.JPG

7 มกราคม 2558 นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ “ลุงหมอชวนน้องเรียนสายอาชีพ” ณ โรงเรียนวัดหนองผักนาก นายณรงค์ พึ่งงาม รอง ผอ.สพป.กล่าวรายงานการจัดสัมมนา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 บรรยายในหัวข้อ “ลุงหมอชวนน้องเรียนสายอาชีพ” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มปริมาณสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 จุด ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2558 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาสใกล้เคียง รับฟังในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้แทนจาก อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และอื่นๆ มาแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพให้กับนักเรียนด้วย

สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่น

695309.JPG

เวลา 9.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2558 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่นและการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ก่อนการดำเนินการประชุม ประธานกล่าวนำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา ,มอบช่อดอกไม้วันเกิดผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2558, มอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการในสังกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจนิยมศึกษาภัณฑ์ มอบทุนในโครงการอาหารกลางวัน ทุนละ 3,000 บาท ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ลบ 2แจ้งพรปีใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , พรปีใหม่นายกรัฐมนตรี , พรปีใหม่สมเด็จพระมหารัชมังคลาราจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, พรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงข้อราชการที่ต้องถือปฎิบัติ รายละเอียดตามวาระการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ( อาคารบุษบงกช) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

7 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: