จักสานไม้ไผ่” ร.ร.วัดบ้านโคกฯ สุดยอดฝีมือ

693553.jpg

การสร้างภูมิรู้ ภูมิทำ แก่ผู้เรียน คือภารกิจหลักของครูผู้สอน การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการทำงาน ทำงานเป็น รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการจักการ การวางแผนออกแบบการทำงาน สามารถนำเอาความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการทำงาน สร้าง พัฒนางาน ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และการทำงาน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย สถานศึกษาจึงต้องคิดและจัดกระบวนการเรียนรู้ บนพื้นฐานของบริบทสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสังคมการประกอบอาชีพของท้องถิ่น

ร.ร.วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นอีก 1 ของสถานศึกษา ที่ได้มองเห็นบริบทประเพณี วัฒนธรรม งานอาชีพ ในท้องถิ่น คือ การจักสานไม้ไผ่ จึงได้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.รังสาด จันทรวิสูตร์ ผอ.ร.ร.วัดบ้านโคกฯ กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของ ร.ร.วัดบ้านโคกฯ “พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นคุณภาพผู้เรียน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานไม้ไผ่ มาปลูกฝังให้ดำรงคงอยู่คู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน โดยมีนายประสาท ภักศรีวงษ์ ช่างสีระดับ 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีครูพิมพา จันทรจามร เป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงชุมนุม ให้นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 2 เรียนลายพื้นฐาน คือ ลาย 1 และ 2 ชั้น ป. 3 – 4 เรียนลาย 3 สร้างสรรค์งานเป็นของใช้ตกแต่ง ชั้น ป. 5 – 6 เรียนลายดอก ลายชะลอม และจัดนิทรรศการตลาดนัด ผลงานจักสาน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของไม้ไผ่ เพื่อให้นักเรียนจักสานเป็นของประดับตกแต่งได้ เพื่อให้นักเรียนเพิ่มความแปลกใหม่จากการนำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่มาสร้างสรรค์งานให้แปลกตา เพื่อให้นักเรียนรักษาศิลปะการจักสานให้คงอยู่และเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในอนาคตและยึดเป็นอาชีพ และเพื่อให้มีความขยัน อดทน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดสร้างสรรค์งาน ซื่อสัตย์สุจริตและมีสมาธิในการทำงาน ซึ่งสุดท้าย ผลการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จ.นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง งานจักสานไม้ไผ่ โคมไฟพร้อมกระจาดอเนกประสงค์ และมีสิทธิในการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อไป

26 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: