โรงเรียนดีศรีตำบล สังกัดสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒…จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน เรียนจบนำไปประกอบอาชีพได้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

692190.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพให้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อนักเรียน เรียนจบจะนำไปประกอบอาชีพได้นั้น

โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 501 คน ครู 27 คน เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สภาพนักเรียนมีปัญหาครอบครัวยากจนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงดำเนินการจัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งจิ้งหรีดเป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงเพื่อบริโภคเป็นอาหาร จิ้งหรีดมีสารอาหารโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารได้ และเป็นแมลงที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว ให้ผลผลิตสูง เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไว้บริโภคและจำหน่าย รวมทั้งนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเลี้ยงจิ้งหรีด ภายในเวลา 1 ปี สามารถเลี้ยงได้ 5 รุ่น อุปกรณ์ในการเลี้ยง ได้แก่บ่อจิ้งหรีด แผ่นพลาสติก ยางรัดปากบ่อ ขุยมะพร้าว ถ้วยรองขาบ่อ แผงไข่แบบกระดาษ ถาดน้ำและถาดอาหาร ตาข่ายในล่อน ตาข่ายเหล็ก

ขั้นตอนการดำเนินการ เตรียมโรงเรือนและบ่อจิ้งหรีดแบบกะบะไม้ นำแผงไข่วางในบ่อจิ้งหรีด นำถาดไข่จิ้งหรีดวางในบ่อเลี้ยง ปิดปากบ่อจิ้งหรีดด้วยตาข่ายในล่อน และตาข่ายเหล็ก เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์อื่น ใช้กระบอกฉีดน้ำถาดไข่ให้ชุ่มชื่น วันละ 1 ครั้ง ประมาณ 10 – 15 วัน จนกว่าตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่ ให้น้ำและอาหารจิ้งหรีด (โดยให้อาหารหมู เบอร์ 2) วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น เมื่อจิ้งหรีดอายุ 40 – 45 วัน จะเตรียมที่ให้จิ้งหรีดวางไข่ ขยายพันธุ์ ในรุ่นต่อ ๆ ไป หลักจากจิ้งหรีดวางไข่แล้วให้อาหารจิ้งหรีดด้วยฟักทอง 1 วัน หลังจากนั้นให้อาหารหมู เมื่อจิ้งหรีดมีอายุ ประมาณ 50 – 55 วัน นำจิ้งหรีดมาแปรรูป และนำออกจำหน่าย

วิธีจำหน่าย มีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าต้องการซื้อแบบไหน โดยปกตกจะมีการนับจำนวนตัวเพื่อขาย จะขายร้อยละประมาณ 40 – 50 บาท หรือชั่งน้ำหนักขาย จะขายกิโลกรัมละประมาณ 250 บาท การแปรรูปขายกิโลกรัมละ 300 บาท การจำหน่ายพ่อและแม่พันธ์ (1 ชุด = 15 บาท) คือตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว

ต้นทุน การลงทุนต่อบ่อ 7,010 บาท ต่อ 1 บ่อ ( ค่าวัสดุบ่อเลี้ยง บ่อละ 2,250 บาท ค่าจิ้งหรีดพ่อและแม่พันธ์ บ่อละ 1,000 บาท ค่าอาหาร 2,040 บาท ) รวมรายได้ต่อบ่อ 9,270 บาท หักต้นทุน ได้กำไรบ่อล่ะ 2,560 บาท ซึ่งโรงเรียนดำเนินการเลี้ยงทั้งหมด 4 บ่อ ต่อรุ่น ซึ่งได้กำไรรุ่นละ 10,240 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

นายสุรัช วัฒนสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด กล่าวว่า ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับคือนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และนักเรียนยังมีรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว นับว่าเป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านและได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชนซึ่งมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำให้นักเรียนมีความรู้ติดตัวไปตลอด และเมื่อเรียนจบสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: