สพป.ยล.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่การยกระดับผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗

691586.JPG

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่การยกระดับผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยกำหนดจัดเป็น ๒ ระดับ สำหรับระดับประถมศึกษา จะจัดในสถานที่ราชการอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ห้องประชุมภูมิพฤกษ์ชั้น ๓ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดที่โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ร่วมพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการ สพป.ยล.๑ ได้กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้หวังว่าจะช่วยกระตุ้นผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และขอให้ครูทุกคนช่วยกันฝึกเด็กนักเรียนในเรื่องของการอ่านและการตีความของข้อสอบได้อย่างถูกต้อง ให้สอนตรงกับโครงสร้าง มาตรฐานตัวชี้วัดและกิจกรรมของแต่ละรายวิชา และพยายามติวนักเรียนให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม

20 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: