ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ศิลปหัตถกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล

691486.jpg

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ การจัดงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณะชน โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาเรียนร่วม สะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็กไทย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จาก ๖๐ เขตพื้นที่ ใน ๒๖ จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐ คน ใช้สถานที่แข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. และทีมข่าวภาคกลาง ภาพ/ข่าว

20 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: