โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สังกัด สพป.นศ.๒ จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยพี่สอนน้อง

690086.jpg

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้คนมีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติสุข รวมถึงอนุรักษ์ส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข็มแข็ง ตลอดจนให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม สู่สังคม ที่มีฐานความรู้ในเรื่องการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง ถึงแม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีปัญหาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงจัดโครงการ วางทุกอย่างอ่านทุกคน เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้ อ่านออกเขียนได้ โดยใช้ระบบพี่สอนน้องซึ่งเป็นการชักจูง กระตุ้นให้นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาเห็นความสำคัญของการอ่าน ปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมในปัจจุบัน

ดร.สัญชัย พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กล่าวว่า “จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ให้หมดไป จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้ระบบพี่สอนน้องขึ้น

ในโรงเรียน จนทำให้หมดปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้หมดไปจากสถานศึกษา และบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้รับโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องเป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่านอีกโรงเรียนหนึ่งเข้าร่วมโครงการกับบริษัท”

17 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: