สพป.พล.๑จัดประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงชาติร่วมสมัย

689921.JPG

เมือเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงรักชาติร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ปกครองและสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเขาร่วมโครงการและเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ กระตุ้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยทำการคัดเลือกนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในอำเภอเมือง อำเภอบางระกำ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อบท.และโรงเรียนสาธิต ให้ได้ตัวแทนกลุ่มละ 1 ทีม เป็นตัวแทนระดับอำเภอ เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดปลายเดือนธันวาคม 2557 นี้ เกณฑ์ให้คะแนนดูจากน้ำเสียง การประสานเสียงถูกต้องกลมกลืน จังหวะทำนองถูกต้อง ภาษาอักขระถูกต้อง ความพร้อมเพรียง บุคลิกภาพและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผู้ฟัง

ผลการประกวดร้องเพลงประสานเสียง ซึ่งต้องร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ(เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน) เพลงวันพรุ่งนี้ และเพลงค่านิยม 12 ประการ อำเภอเมือง ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอบางระกำ ได้แก่ทีมจากโรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน อบท.และสาธิต ได้แก่โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง

ประเภทเพลงรักชาติร่วมสมัย อำเภอเมือง อายุ 11-14 ปี ได้แก่ เด็กหญิงวิภารัตน์ศิริ เกตุปาน นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง อายุ 15 – 18 ปี ได้แก่ นางสาวมณชากร ถาคำ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอบางระกำ อายุ 11 -14 ปี เด็กหญิงศิรภัสสร จิตบรรเทา โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อายุ 15 -18 ปี ได้แก่ นายศุภวัฒน์ ด้วงบ้านยาง โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ส่วนอำเภอเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน อบท.และสาธิต ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน

16 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: