นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

689116.jpg

นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ

จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน ปี 2513

จบชั้น ป.7 โรงเรียนเดียวกัน 2516 จบ มศ.3 ที่ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2519

ศึกษาต่อจนจบ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จาก วค.อุตรดิตถ์ ปี 2522

บรรจุเข้ารับราชการครู ที่ ร.ร.บ้านดู่ กิ่งอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน ตำแหน่ง ครู1 สังกัด อบจ.น่าน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2523

โอนเข้ามาเป็นครูในสังกัด สปช. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2523 นั

เข้าสู่ตำแหน่ง ครู2 ระดับ 2 ร.ร.บ้านหลวง สปก.บ้านหลวง สปจ.น่าน ปี 2526

จบ ประกาศนียบัตร พม. วิชาชุดครู ปี 2526

จบ กศ.บ.สุขศึกษา จาก มศว. ประสานมิตร กทม. เมื่อปี 2529

เข้าสู่ตำแหน่ง อ1 ระดับ 3 โรงเรียนเดียวกัน เมือปี 2529

เป็น อ1 ระดับ 3 ที่ ร.ร.บ้านดอนหล่ายทุ่ง สปก.บ้านหลวง ปี 2532

เข้าสู่ตำแหน่ง อ.2 ระดับ 5 โรงเรียนเดียวกัน ปี 2536

เป็นครูใหญ่ ระดับ 5 ร.ร.บ้านห้วยจอย สปอ.นาน้อย สปจ.น่าน เมื่อปี 2537

เข้าสู่ตำแหน่ง ผช.หน.ปอ. และสอบได้เป็น ผช.หน.ปอ.บ่อเกลือ ระดับ 5 สปจ.น่าน ปี 2537

เป็น หน.ปอ.บ่อเกลือ ระดับ 6 สปจ.น่าน ปี 2540

ดำรงตำแหน่ง หน.ปอ.ท่าวังผา ระดับ 7 สปจ.น่าน เมื่อปี 2543

จบ รปม.รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) พร้อมกับจบประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จาก ม.ราชภัฏเชียงราย เมื่อปี 2543

เป็น หน.ปอ.ท่าวังผา ระดับ 8 สปจ.น่าน เมื่อปี 2545

เข้าสู่ตำแหน่ง รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 1 คศ.2 ปี 2547 จนถึงปี 2551

ตำแหน่ง รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 ระดับ คศ.3 เมื่อปี 2551

ตำแหน่งเป็น รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2553

เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ในปัจจุบัน

กำกับ ติดตาม ดูแล และสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,749 คน ใน 185 โรงเรียน ทั้ง 5 อำเภอ ป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย และเวียงป่าเป้า เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กนักเรียน 24,461 คน ให้ได้รับโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม ต่อไป ปฏิบัติงานสนองนโยบายอย่างมีความสุข เป็นประโยชน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นสำนักงานแห่งธรรมาภิบาล ตลอดไป.

15 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: