ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

687862.jpg

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อร่วมกันจัดทำคู่มือพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเพื่อส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณภาพมั่นคงได้มาตรฐาน โดยในปี 2558 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้ยพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 49 โครงการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดเสวนา การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2

687683.JPG

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมเสวนา “การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2” ซึ่งกลุ่มอำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล เป็นผู้นำเสวนา ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 2 ปลัดจังหวัด หอการค้าจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ทรัพยากรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาเขต 1 และ 2 ฯลฯ หลังการเสวนา นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนบ้านคอกช้าง กับผู้เข้าร่วมเสาวนาด้วย

รินน้ำใจปทุมธานี สู่ตาก

687653.JPG

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ซึ่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๒ จะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ สพป.ตาก เขต 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้มีโรงเรียนและกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตร่วมบริจาคเงินทั้งสิ้น รวม 5,1880 บาท และสิ่งของอีก ๒๐ ลัง โดยมีนายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานรับมอบ

และ นายวิรุฬห์ แสงงาม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะไปร่วมพิธีปล่อยคาราวานโครงการรินน้ำใจช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยหนาว ที่สนามกีฬาเตรียมอุดมศึกษา โดยมีดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัด สพฐ. ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด “ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ. “ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ ตาก ในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว ณ สนามกีฬา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

12 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: