ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

680556.jpg

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2557 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนัธวุฒิ อ่อนแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสัก รายงานว่า โรงเรียนบ้านท่าสัก ได้รับการลงทะเบียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 และได้ดำเนินการตามอัตลักษณ์ 29 ประการ มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และจากการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ” ในวันนี้ จะเป็นการเผยแพร่ สร้างเครือข่าย ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียนร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน ประกอบกับในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านท่าสัก เป็น 1 ในจำนวน 100 โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ รุ่นที่ 5 จาก มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อันประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีเปิดกิจกรรมบ้านโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในเครือข่ายดารารัศมี และประกอบพิธีเปิดป้ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านท่าสัก ซึ่งมีนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

28 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: