ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนกุฉินารายณ์ขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ได้รับความเดือนร้อยเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

๒.๒ เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ให้นำรายละเอียดจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒ “คุณสมบัติของผู้เสนอราคา” เช่น

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอินเล็กทรอนิกส์

๓.๑ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า๘,๐๐๐,๐๐๐บาทและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับจ่าย หรือแสดงบบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๖.๓ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับโรงเรียนต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑แบบรูปรายการอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕-ก

๔.๒ รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง

๔.๓ประมาณราคาอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕-ก

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน ๔๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง

๗. วงเงินงบประมาณในโครงการเป็นเงิน ๒๑,๗๑๖,๐๐๐ บาท

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๓,๒๒๕,๐๐๐ บาท

*ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ร้อยละ ๐.๒ ของราคาขั้นต่ำของแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔๐,๐๐๐ บาท

จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปิดเผยตัวภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

๑) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียน กุฉินารายณ์

ตำบล บัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์รหัสไปรษณีย์๔๖๑๑๐

๒) โทรศัพท์ : ๐๔๓-๘๕๑๓๖๖

๔) ทางเว็บไซต์ : http://www.kuchinarai.ac.th

๕) EmailAddress: หมายเหตุ: ให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่โรงเรียนจะดำเนินการประกวดราคา

* กรณีงานจ้างก่อสร้างให้ระบุวงเงินที่ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งไว้ในข้อ ๗ ต่อจากราคากลางงานก่อสร้างว่า “ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ……………………. บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ……………. บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว”

**กรณีงานซื้อ งานจ้างทั่วไป ให้ระบุวงเงินที่ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งไว้ในข้อ ๗ ต่อจากเงินงบประมาณโครงการ (ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ) ‹ โรงเรียนกุุฉินารายณ์ ขอบเขตของงาน(Terms of Reference TOR) แบบ ๓๑๘ ล.๕๕-ก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต เป็นวิทยาลัยที่อยู่ใน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ copy วิทยานิพนธ์ขายเล่มละ 15,000 บาท ›

พุธ, 26 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: