“เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” ปฏิบัติการปฏิรูปงานข่าวการศึกษาคู่ขนานการ “ยกเครื่อง” การศึกษาไทย

678191.JPG

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ในเรื่อง การถ่ายภาพข่าว การบรรยายภาพ การเขียนบทความ การเขียนบทวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การเขียนสกู๊ป การถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวีดีโอ เพื่อตัดต่อส่งเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์ ทีวี เว็บไซต์ โดยใช้ชื่อทริปหรือกิจกรรมว่า “เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนภาพถึงความพยายาม “จูนคลื่น” ศักยภาพบุคลากร “นักประชาสัมพันธ์” ให้สามารถเชื่อมต่อภารกิจงานด้านการข่าวในแง่มุมการบริหารจัดการศึกษา ประสิทธิภาพ คุณภาพของการจัดการเรียนรู้จากภาคส่วนราชการ หน่วยงานจัดการศึกษาและสถานศึกษาสู่สาธารณชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนและปรากฎการณ์ “ข่าวการศึกษาเชิงสร้างสรรค์” อย่างเต็มพื้นที่ ชัดเจน ถูกต้องและทันสมัยรวดเร็ว

นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า “นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เช่น อาเซียน การรณรงค์อ่านออกเขียนได้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตลอดจนสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของการจัดลำดับคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียน การทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสู่ประชาชน เป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ องค์กรจะไปในทิศทางใดนั้น การประชาสัมพันธ์จะมีส่วนในการชี้นำเป็นอย่างมาก”

กระแสการ Road Map หรือยกเครื่องประเทศไทยโดยเฉพาะกฎหมายด้านการศึกษา ซึ่งมีหลากหลายองค์คณะทั้งจากฝ่ายบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ความเป็นองคาพยพที่ใหญ่โตมหึมาจึงย่อมมีหลากความคิดเห็นและปัจจัยสลับซับซ้อนที่จำเป็นต้องบังเกิดมหกรรมการ SWOT หรือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอย่างหลากหลายรัดกุมรอบคอบ อันจะทำให้ประชาชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาชาติ ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบกระจุกหรือกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในอนาคตก็ตาม

การทำความเข้าใจและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรที่ “มโหฬารอุ้ยอ้าย”นี่เอง จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักปฏิรูปร่วมสมัย นักบริหารการศึกษายุคใหม่ที่ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมองข้าม “เบี้ยใต้ถุนร้าน” ที่มีกระจัดกระจาย “ป่าล้อมเมือง” อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ

“การขยับเขยื้อนโครงสร้างที่ยังไม่นิ่งและยังไม่ตกผลึกมานานนับกว่าสิบปี ส่งผลให้ศักยภาพบุคลากรนักประชาสัมพันธ์มีความต่างและขาดศูนย์กลางที่จะมาเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการขาดกระบวนทัศน์ที่ร้อยรัดกับพื้นฐานวิชาชีพ จำเป็นต้องอาศัยนักประชาสัมพันธ์การศึกษาเชื่อมโยงกับบุคลากรสื่อมวลชนมืออาชีพในสารบบสื่อสารมวลชนร่วมสมัย ถ่ายทอด บอกเล่า ฝึกปรือในพื้นฐานสมรรถนะหลัก เช่น การถ่ายภาพข่าว, การเขียนข่าวตามหลัก 5 W 1 H, การถ่ายภาพวีดีโอ; การเขียนบทความทางการศึกษา สคริปต์ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่สำหรับข่าวสารการศึกษา มองประเด็นเป็น เล่นข่าวได้ ถ่ายภาพคล่อง ออนไลน์เร็ว ที่มีเคลื่อนไหวรายวันส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนวัยเรียนคู่ขนานหมวดปฏิรูปการศึกษาประเทศในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็นเรื่องที่นักประชาสัมพันธ์การศึกษาที่มีความต่างสมรรถนะในประสบการณ์วิชาชีพ วิชาการและวิสัยทัศน์ จำเป็นต้องเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ เทคนิควิธีด้านการทำข่าว ส่งข่าว จากเพื่อนพ้องน้องพี่นักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสายการศึกษา” นายบุญช่วย พันธ์งาม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยกล่าวถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ “เพื่อนสอนเพื่อน….เป็นข่าว” ที่มีการสัญจรไปต่อยอดและเติมเต็มทักษะ “การทำข่าวการศึกษา” มาแล้วครบทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ.ขอนแก่น ภาคกลางและตะวันออกที่จ.ชลบุรี ภาคใต้ที่จ.กระบี่และภาคเหนือที่จ.เชียงใหม่

กิจกรรม “เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” จึงเป็นปฏิบัติการเชิงรุกและปฏิกริยาสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพงานด้านข่าวการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองต่อภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคหน่วยงานจัดการศึกษาโดยโฟกัสไปที่คุณภาพเด็กนักเรียน ค่านิยมไทย 12 ประการที่นักประชาสัมพันธ์การศึกษาต้องร่วมส่งเสริม สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรมและอย่าง “พร้อมพรึ่บ”เต็มพื้นที่

ในยุคสมัยสถานการณ์ปฏิรูปการศึกษาชาติเดินหน้าคึกคักเข้มข้นตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภารกิจประชาสัมพันธ์การศึกษาจึงต้องคู่ขนานและเป็นแนวร่วมการสร้างความเข้าใจเพื่อการ “ส่งต่อ”ประชาชน

อย่าให้ใครต่อใครได้ค่อนขอดเหมือนที่ผ่านมาก็แล้วกันว่า “การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จเพราะอ่อนประชาสัมพันธ์….!”

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: