สพป.นครปฐม เขต ๑ อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก

677601.JPG

22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมโรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 51 โรงเรียน จำนวน 279 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก หลังจากเปิดภาคเรียนมาได้ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จะได้รับทราบปัญหาและอุปสรรค์ในการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณนายปราโมทย์ สุวรรณเวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่ และนางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้งในกรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูผู้สอนครบชั้น และไม่ครบชั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารโรงเรียนครูในโรงเรียนขนาดเล็กทุกคนที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้จะมีความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาได้เป็นอย่างดีและเกิดประโยชน์สูงสุด –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว–

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/608457164547…

23 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: