ร.ร.บ้านท่าปากแหว่ง๑๐ปีที่เรียนกับ”ครูตู้”

ร.ร.บ้านท่าปากแหว่ง10ปีที่เรียนกับ”ครูตู้” : 0 ธนพร อัธยาศยนนท์ เรื่อง/ภาพปชส.สพป.พังงา

cjaa78i6jhciahbkiec9a.jpg

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดพังงา (สพป.พังงา) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่นำการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ตามโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็น “สื่อ” ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ อย่างเป็นระบบและจริงจังอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน การนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งสำคัญคือ ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีความยั่งยืนเกิดขึ้นได้อีกด้วย

นายบุญรัฐ หลักแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา ได้ดำเนินการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการผสมผสานกับการใช้สื่ออื่นๆ

ผอ.ร.ร.บ้านท่าปากแหว่ง เล่าว่า โรงเรียนของเรามีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ป.6 ทั้งหมด 118 คน มีครูประจำการ 6 คน ลูกจ้าง 1 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนจึงใช้กิจกรรมการนำการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมาเป็นสื่อการเรียนการสอน เริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อทำการสอนตามคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (ครูตู้) สำหรับโรงเรียนปลายทาง ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีขั้นตอน ดังนี้

1.ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551, หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยดูมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรให้ชัดเจน 2.ศึกษาคู่มือครูการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง เพื่อทำความเข้าใจและจัดเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 3.ปรับตารางเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียนไกลกังวล) 4.จัดสอนเสริม เพื่อวางพื้นฐานให้นักเรียนก่อนเรียนร่วมกับโรงเรียนต้นทาง ก่อนประมาณ 1 สัปดาห์

5.จัดชั้นเรียน เตรียมสื่อ อุปกรณ์การเรียน ใบงาน ใบกิจกรรม เครื่องมือวัดและประเมินผล 6.เน้นการมีวินัยในตนเอง ความเป็นระเบียบในการทำงาน กฎ กติกาในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน จนเป็นวัฒนธรรมในการเรียน

“ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการนำวิธีการจัดการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ” นายบุญรัฐ กล่าว

เหนืออื่นใด การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู อีกทั้งยังช่วยขจัดปัญหาและลดช่องว่างของนักเรียนที่ด้อยโอกาส อันจะนำไปสู่การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันและทั่วถึง

“ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีเจตคติที่ดีและตระหนักในความสำคัญ โดยมองเห็นว่า การนำ รูปแบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้เป็นสื่อ เพื่อจัดระบบการศึกษาในสถานศึกษาจะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง” ผอ.ร.ร.บ้านท่าปากแหว่ง กล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: