ข่าว สพป. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สพม.34 บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์มหาราชา

676239.JPG

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 34 โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ,นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 คน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์มหาราชา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.737929032949362.1073742380.205…

สพม.เขต ๓๕ ร่วมลงนามภาคีเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลำพูน

676222.jpg

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต ๓๕ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ที่ อบจ.ลำพูนจัดขึ้น และส่งมอบนักศึกษาจีนและครูชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดลำพูน จำนวน ๓๑ คน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

อบจ.ลำพูน จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน โดยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรับประชาชนจีน ในการนำนักเรียนจีน ๓๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำพูน เป็นเวลา ๑ ภาคเรียน

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางการศึกษา ที่ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาได้ประสานสัมพันธ์ทำข้อตกลงร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ให้นักเรียนในจังหวัดลำพูน พูดได้อย่างน้อย ๒ ภาษา รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้อย่างมั่นใจ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.740788392673932&typ…

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

676263.JPG

พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี มอบรางวัลแก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ที่ได้รับโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ปีที่ 3 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ พร้อมคณะครูนักเรียน เข้ารับรางวัล ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีพฤติกรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และให้โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งประกาศยกย่องโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย จนประสบความสำเร็จ ตลอดจนเผยแพร่แนวคิด วิธีดำเนินกิจกรรมเหล่านั้นให้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนต่อไป

19 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: