รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สพม.34 พิจารณาจัดสรรงบแลกเป้าตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

675991.jpg

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณงบแลกเป้า จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีโครงการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มบริหารงานบุคคล และโครงการจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 24 โรงเรียน เพื่อเสนอของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน กลุ่มสาระวิชาที่มีผล O-Net ต่ำ และเป็นโครงการยกระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 3 (ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร)และตัวบ่งชี้ที่ 7 (ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและ ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น) ณ ห้องประชุมชั้น 4

สพม.34 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล ครูดีวิถีพอเพียง

675864.JPG

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ครูดีวิถีพอเพียง ครั้งที่1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกผลงานของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา,สายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อรับรางวัล “ครูดีวิถีพอเพียง” ในงานวันครูประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่น อุทิศตนตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการบริหารจัดการดี การสอนดี และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม นำวิถีพอเพียง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวิชาชีพและด้านสังคม

สพฐ.แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

675626.JPG

***พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)และคณะผูจัดงานร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน”มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ลาดหน้าอาคาร สพฐ.4สำหรับงาน”มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”จะจัดขึันในวันที่ 27-28พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยภายในงานจะมีการแสดงดนตรีทุกรูปแบบจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาบนเวทีขนาอใหญ่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากนักเรียนทั่วประเทศรวม 1,999คนเป็นการรวบรวมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฎศิลป์จากทั่วประเทศอีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

18 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: