ม.ทีวี:ทั้งชีวิตคือการเรียนรู้พลิกประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย

ม.ทีวี:ทั้งชีวิตคือการเรียนรู้พลิกประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย

abiibf9aee5d8dheebj55.jpg

“รศ.จุมพล รอดคำดี” กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอฟเอ็ม 101.5 เมกะเฮิรตซ์ อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ (ชั่วคราว) เปิดเผย ว่าสถานีโทรทัศน์ช่องใดก็ไม่สามารถผลิตรายการ ที่มีเนื้อหาสาระความรู้ ได้เทียบเท่าสถานีโทรทัศน์ MORE TV แห่งนี้ เพราะ MORE TV เป็นมากกว่าทีวี เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ของประเทศ กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้ง 32 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เหนืออื่นใด การเตรียมการจัดตั้ง MORE TV นั้น รศ.จุมพล แจกแจงว่าได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.แผนการเตรียมยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานี ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตรายการ การบริหารผังรายการ และการจัดการงบประมาณ 2.การจัดรูปแบบการบริหารงานสถานี ซึ่งจะดำเนินงานควบคู่ไปกับแผนการเตรียมยื่นคำขอรับใบอนุญาต และ 3.การจัดเตรียมรายการเพื่อให้มีรายการต่างๆ พร้อมออกอากาศตามผังรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน “กรณีที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว สมาชิกเครือข่ายทั้ง 32 มหาวิทยาลัย จะร่วมกันสรรหา คณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการสถานี เพื่อรับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อไป แต่ในระหว่างนี้การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ กำลังดำเนินไปตามแผนที่วางไว้” รศ.จุมพล กล่าว อะไรคือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best practice ของ MORE TV นั้น รศ.จุมพล ให้ความกระจ่างว่า สถานีแห่งนี้จะเป็น Content Provider หรือผู้รวบรวมเนื้อหารายการรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ และจะเป็นผู้นำทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะจุดแข็งของการรวมตัวเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 32 แห่ง อยู่ที่ผลงานวิจัยทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต “จากการสำรวจทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 32 แห่ง ทำให้ MORE TV มีต้นทุนที่เป็นเนื้อหารายการเกิดขึ้นแล้วจำนวนมาก มีบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถ ทั้งคณาจารย์ และบุคลากรในศาสตร์ทุกแขนง สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการได้อย่างหลากหลาย มีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สามารถรองรับการผลิตเนื้อหารายการได้หลายแห่งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย จากการมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ” รศ.จุมพล ยังเผยถึงการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบรายการสถานีโทรทัศน์ MORE TV ว่าจะใช้กลยุทธ์ที่จะทำให้งานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้รับการถ่ายทอดไปสู่ประชาชน ด้วยรูปแบบการเสนอรายการที่ดึงดูดความสนใจ แตกต่างไปจากการเรียนในห้องหรือชั้นเรียนอย่างสิ้นเชิง ผู้ชมจะไม่รู้สึกว่ากำลังเรียนรู้อะไรที่หนัก ไกลตัว หรือยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจได้ โดยจะประยุกต์รูปแบบการนำเสนอรายการทั่วไป ให้เข้ากับการนำเสนอความรู้หรืองานวิชาการอย่างเหมาะสมสอดคล้อง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย “รายการต่างๆ ของ MORE TV จะทำให้ประชาชนได้รู้จัก เข้าใจถึงต้นกำเนิด และตัวตนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น เป็นสถานีโทรทัศน์รูปแบบใหม่ที่ผลิตรายการจากฐานงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ มีวิธีการนำเสนอผ่านความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้ชมทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง” รศ.จุมพล กล่าว เหนืออื่นใด MORE TV จะเป็นเวทีสำคัญในการหยิบยกประเด็น ที่ไม่มีโอกาสได้นำเสนอในช่องอื่นๆ มานำเสนอ เพื่อทำให้ปัญหาต่างๆได้รับการคลี่คลายและเป็นไปอย่างถูกทิศถูกทางมากขึ้น ความรู้จากทุกรายการสามารถระบุแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้คนนำไปศึกษาค้นคว้าต่อได้ด้วยตนเอง เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา และกระจายองค์ความรู้ไปสู่ผู้ชม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันได้วิธีหนึ่ง “เราเชื่อมั่นว่า MORE TV แห่งนี้ จะมีส่วนร่วมในการผลักด้นอนาคตการศึกษาให้แก่สังคมไทย ตามแนวคิดสถานีโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริม “การศึกษาตลอดชีวิต” ของประชาชน ซึ่งหมายถึงการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีชีวิตที่ดี มีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านความรู้และความคิดที่ยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ไม่เพียงเท่านั้น ด้านเทคนิคการผลิตและการดำเนินรายการ นั้น รศ.จุมพล เปิดเผยว่า จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ “ภาพ” เพื่อสื่อสารกับผู้ชม และนำให้ผู้ชมรับความรู้สึกผ่าน “เสียง” และในการถ่ายทำจะมีการเดินทางไปถึงสถานที่ต่างๆ พาผู้ชมไปพบกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มเติมนอกห้องส่ง การถ่ายทำจะเป็นไปด้วยความประณีต ภาพคมชัดงดงาม และอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ มีความเป็นมืออาชีพ สำหรับรายการสนทนาเป็นหลัก นั้น รศ.จุมพล อธิบายว่า จะเน้นไปที่ “ผู้ดำเนินรายการ” ที่มีประสบการณ์ และสามารถดำเนินรายการได้อย่างมีสีสัน มีลีลาที่เต็มไปด้วยอรรถรส และความสนุกสนาน รายการจะมีการขึ้นข้อความแหล่งอ้างอิง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปสืบค้นต่อได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในหลักการบริหารงานสื่อมวลชนอย่างมี “ธรรมาภิบาล” คือ จะต้องยึดหลักตามมาตรฐานจรรยาวิชาชีพ เพราะมุ่งหวังจะวางรูปแบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ เป็นสถานีต้นแบบหรือสถานีตัวอย่างในด้านจริยธรรม และรสนิยมในการสื่อสารที่ดีสำหรับสื่อมวลชนทุกแขนงต่อไป

ส่วนงานด้านการเผยแพร่โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถานีนั้น รศ.จุมพล ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากสถานีนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ ดังนั้น การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ MORE TV จะเน้นประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และการช่วยเหลือสังคม เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่สถาบันหรือองค์กรต่างๆ ได้ทำขึ้นและเกิดประโยชน์กับสังคม หรือการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ชมรับทราบ ถึงการทำประโยชน์สาธารณะต่างๆ ที่องค์กรนั้นๆ ได้ทำขึ้นเพื่อส่วนรวม เป็นต้น “ความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดสถานีโทรทัศน์ MORE TV เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน จากสโลแกน “เพราะทั้งชีวิตคือการเรียนรู้” ที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ที่เป็นแหล่งรวม กำลังคน กำลังสติปัญญา กำลังความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมหาศาล จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย อันเป็นการสร้าง ทางเลือกใหม่ โอกาสใหม่ เพื่อการรับชมสถานีโทรทัศน์สาธารณะแนวใหม่ ด้วยความคาดหวังที่จะสร้างความแตกต่างจากสถานีโทรทัศน์ปัจจุบันในทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญให้เกิดขึ้นในสังคมไทย” รศ.จุมพล กล่าวทิ้งท้าย

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: