สพป.สมุทรสาคร : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

672961.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ ฯ สพป.สมุทรสาคร และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์สปา

จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและทิศทางในการบริหารจัดการ และดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับความจำเป็นเหมาะสมของพื้นที่สอดรับกับนโยบาย ของ สพฐ. และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ตามหลัก

ธรรมาภิบาล ซึ่งแผนดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อสถานศึกษาในสังกัด ในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน รองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป

สพป.สมุทรสาครจัดการประชุมสัมมนา เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2557

ผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: