ผลการคัดเลือกเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

673111.JPG

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2557 มี นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาจากเขต 2,3 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกเยาชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี สนใจและตั้งใจเรียน และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เขต 2 และเขต 3 เขตละ 2 คน เป็นตัวจริงและตัวสำรอง เพื่อเสนอคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 4 คน โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในปี 2557 เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เด็กชายธนภัทร สมบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนวัดดงโคกขาม เด็กชายปรเมศ จันทร์ปาน นักเรียนโรงเรียนนิคมบ้านกร่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เด็กชายเดชาวัฒน์ คำสำลี โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง อำเภอเนินมะปราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 เด็กหญิงพรพรรณพิษา จันทร์คง โรงเรียนวัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: