สพป.ระนอง ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

673053.jpg

นายทรงศักดิ์ โต้ะทอง รอง ผอ.สพป.ระนอง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางนัยนา จำเนียร รอง ผอ.กศน.จังหวัดระนอง นายนิยม ถิละเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาววันทนี สาธุกานนท์ นายประดิษฐ์ โมราศิลป์ ผอ.โรงเรียนศรีอรุโณทัย นางสมลักษณ์ ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางนวลจิรา ธรรมสิริพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ระนอง ออกประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่1/2557 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียนและสถานศึกษาสมัครเข้ารับการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 จังหวัดระนองมีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับการประเมิน จำนวน 5 คน สถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 2 โรงเรียน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557

สุภาณี เลิศศักดิ์วานิช ปชส.สพป.ระนอง ภาพ ข่าว

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: