สพฐ.ติดตามนโยบายเร่งด่วน สพป.ตากเขต๑

673161.JPG

..เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุม สพป.ตากเขต1 นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ให้การต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ.ประกอบด้วยนางอังคณา สุขเสวี นางสาวณัฐนาถ ชมพูสวัสดิ์ และนางวันดี จิตรไพวรรณ ซึ่งเดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน 10 นโยบาย

..ในครั้งได้ติดตาม 5 นโยบาย ได้แก่ นโยบาย เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยเร็ว นโยบาย ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก มีคุณธรรมจริยธรรม วินัย รับผิดชอบต่อสังคม การยั่นมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย นโยบายเร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส นโยบายเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรอย่างเคร่งครัด และนโยบาย เร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นไปตามเป้าหมาย และเวลาที่กำหนด

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: