สพป.เชียงราย เขต ๔ สานฝันนักธุรกิจน้อยรร.บ้านเมืองกาญจน์ จากห้องเรียนสู่คุณภาพอาชีพอิสระ

672787.JPG

ดูเหมือนจะเป็นเครื่องเคียงคู่ขนานกับทักษะด้านวิชาการไปแล้วสำหรับทิศทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการพุ่งเป้าและให้น้ำหนักไปที่ “อาชีพ” และ “ทักษะอาชีพ” ไม่ว่าจะเป็นภายหลังหรือขณะคาบเกี่ยวกับการจบการศึกษาภาคบังคับที่กระบวนการแนะแนว แนะนำเพื่อนักเรียนและผู้ปกครองมิให้โหนกระแส “เรียนให้สูงมุ่งปริญญาบัตร”แต่เพียงอย่างเดียว

ที่ชุมชนบ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ 2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นต้นแบบหนึ่งของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีปฏิกริยารวมพลังเชื่อมโยงกันระหว่างอบต.ริมโขง โดยการนำของนายเกษม ปันทะยม นายกอบต.ริมโขงที่ได้หนุนช่วยกิจกรรม “สานฝันนักธุรกิจน้อย” ชุมชนแห่งการเรียนรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีต้นทุนของสภาพชุมชนและวิถีชีวิตที่มีปัจจัยซับซ้อนหลายเวอร์ชั่น ตั้งแต่เรื่องชาติพันธ์ของสมาชิกชุมชนที่มีทั้งชาวพื้นเมือง ชาวลาว ชาวไทยลื้อ ชาวขมุ ม้ง มูเซอ อาข่า ซึ่งแน่นอนที่ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ “บ้านหลังที่สอง” ของเด็กๆวัยประถมศึกษาที่บ้านเมืองกาญจน์จึงเป็นชุมชน “นักธุรกิจน้อยในวัยเรียน”แห่งหนึ่งที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากรั้วโรงเรียนให้แก่โรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมทั่วประเทศได้ “แชร์”ประสบการณ์และผลการดำเนินการการเรียนวิชาการคู่ขนานทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพ

นายสะอาด ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กล่าวว่า “สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ให้เป็นศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายงานอาชีพ 1 ในจำนวน 29 ศูนย์ทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ธุรกิจน้อยของรร.บ้านเมืองกาญจน์ คือ การถนอมอาหารสาหร่ายสีเขียวหรือไกจากแม่น้ำโขง เครื่องดื่มสมุนไพร ศิลปะเส้นสายลายศิลป์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับการหล่อหลอมอบรมกล่อมเกลาและการฝึกปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและคณะครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทักษะนั้นๆ”

ขณะที่นายเกษม ปันทะยม นายกอบต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงรายกล่าวถึงการสนับสนุนการจัดการสอนเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพว่า “ตำบลริมโขงเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงคู่ขนานกับประเทศลาว มีสาหร่ายสีเขียวหรือไกเป็นวัตถุดิบ ตนและคณะผู้บริหารตระหนักถึงการนำคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายสีเขียวหรือไกที่ผ่านการวิจัยจากนักวิชาการทางด้านอาหารมาเป็นทักษะเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน อบต.ริมโขงจึงได้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ ประสานวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวไปหาเลี้ยงตัวเองภายหลังจบการศึกษา ซึ่งเขตบริการของต.ริมโขงนั้น มีหน่วยงานสถานศึกษาที่ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูดูแลอยู่ 6 โรงเรียน คือ รร.บ้านหาดป้าย รร.บ้านสองพี่น้อง รร.ริมโขงวิทยา รร.บ้านเมืองกาญจน์ รร.ต.ช.ด.และวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา ซึ่งทุกโรงเรียนทางอบต.ริมโขงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำทรัพยากรในท้องถิ่นไปสู่กระบวนการเสริมทักษะอาชีพในทุกรูปแบบ เช่น การถนอมอาหารประเภทสาหร่ายสีเขียวหรือไก แปรรูปเป็น สาหร่ายทรงเครื่องสมุนไพร สาหร่ายป่นทรงเครื่อง ข้าวเกรียบสาหร่าย น้ำพริกสาหร่ายป่น ห่อหมกไก เป็นต้น”

การยกระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เป็นศูนย์เครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเครือข่ายโรงเรียนนักธุรกิจน้อยทั่วประเทศพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมกันจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ “นักธุรกิจน้อย” ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาววันเพ็ญ สุจิปุตโต อดีต ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กล่าวบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนักธุรกิจน้อยว่า “สินค้าผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักธุรกิจน้อยในแต่ละโรงเรียนต้องแปลก ใหม่ ต้องไม่เคยมีวางจำหน่ายในท้องตลาด ผลิตออกมาแล้วต้องขายได้ ต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ มีหลักสูตร ทำให้เกิดแรงจูงใจ สามารถผลิตอย่างสร้างสรรค์และจำหน่ายสร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนโดยมีสภาพยากง่ายตามวัย เช่น อาหารและเบเกอรี่ งานไม้ งานสาน เครื่องประดับจากกะลา การประดิษฐ์ดอกไม้ การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ งานโครงลวดรูปสัตว์ เครื่องประดับจากขนมปัง งานผ้าปัก เป็นต้น”

มิติแห่งความเป็นนักธุรกิจน้อยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยมีครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เป็นผู้ช่วย ผู้นำท้องถิ่นอย่างอบต.ริมโขงเป็นหน่วยสนับสนุน ประชาชนผู้ปกครองร่วมเดินจูงมือเคียงข้าง จึงชอบแล้วที่บรรยากาศของโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เชื่อมต่อกับครอบครัวนักเรียนจึงมีความสุขอย่างพอเพียง โดยนายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กล่าวว่า เมื่อนักเรียนมีความสุขในโรงเรียน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองท้องถิ่นก็พร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบ จึงไม่แปลกที่ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ของโรงเรียนจะสูงกว่าระดับประเทศถึง 2 วิชาส่วน คือ วิทยาศาสตร์ ป.6 และ ม.3 กลุ่มสาระที่เหลือก็สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันกับตัวเอง”

นี่คือ ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ หมู่ 2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่รอคอยประชาชนและนักชม ชิม ช้อปและแช๊ะ ! (ถ่ายรูป) ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ติดต่อประสานงานข้อมูลได้ที่ 081-7968963

11 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: