ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๑๐๘ล/๓๐ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108ล/30 ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ ๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108ล/30 จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ให้กับโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30 จำนวน 1 หลัง สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการตอกเสาเข็ม หล่อฐานราก คานรับพื้นขั้นที่ ๑ (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล. ติดดิน) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อเสา คาน ระเบียงทางเดินและบันได ค.ส.ล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๒ (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูปภายในห้องเรียน) เสร็จเรียบร้อยตาม แบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อเสา ค.ส.ล. คาน และส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. เสร็จ ทั้งหมด พร้อมปูพื้นสำเร็จรูปภายในห้องเรียนและทำการเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตาม แบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคากระเบื้องพร้อมเชิงชายไม้ปิดลอน กระเบื้อง แผงกันสาด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งฝ้าเพดานใต้หลังคา ก่อผนังพร้อมทำเสาเข็ม คานเอ็นทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการเทพื้นคอนกรีตชั้นล่าง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-บานหน้าต่าง) ฉาบปูนผนังภายในห้องเรียนทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ตาม แบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการฉาบปูนผนังและโครงสร้างส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมด เดินสายไฟฟ้า (ยกเว้นดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา ๗. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ ๕,๗๐๗,๔๐๐.๐๐ บาท

ราคากลาง ๗,๕๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

โทรศัพท์ ๐๕๕๕๕๑๒๑๓

โทรสาร ๐๕๕๕๕๑๒๑๓

เว็บไซต์ http://www.maekuwit.ac.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย เมญ่า มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 ร่วมกับ ม. นานาชาติแสตมฟอร์ด มอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนในอุดรธานี ›

พฤหัสบดี, 6 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: