สพป.สตูล เร่งตรวจติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วันแรกการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ สนองนโยบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษา

669370.JPG

นายสะอาด อุสมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมนายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตามคำมอบหมายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายละงู 1 ที่รับถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ตามโครงการขยายผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำเพื่อสนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557

การลงพื้นที่ตรวจติดตามครั้งนี้ พบโรงเรียนส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมการเรียนทางไกล โดยครูมีการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมล่วงหน้า พร้อมจัดทำแผนการสอนของตนเองประกอบการเรียนการสอนทางไกล และอยู่ประจำห้องเรียนคอยเสริมความรู้ให้นักเรียน บางโรงเรียนครูนำสื่อมาใช้ประกอบร่วมกับการเรียนการสอนทางไกลด้วย ขณะที่บางโรงเรียนวางแผนในอนาคตจะเชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดผ่านโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง เพื่อให้นักเรียนได้รับชมสัญญาณการถ่ายทอดได้ชัดเจนและมีความน่าสนใจ ส่วนปัญหาที่พบบางพื้นที่สภาพอากาศเป็นช่วงมรสุม ทำให้สัญญาถ่ายทอดขัดข้องในบางช่วง นอกจากนี้บางโรงเรียนมีปัญหากระแสไฟตกเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ได้กำชับให้ครูได้มีการสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียน หลังการเรียนการสอนทุกครั้ง พร้อมการมอบหมายภาระงานเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีคุณภาพ

ปัญหาที่พบข้างต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ให้โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าให้พร้อม พร้อมทั้งให้ทางศึกษานิเทศก์ได้บันทึกการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมลงในแผ่นซีดีสำรองให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาต่อไปด้วย

04 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: