ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เปิดนิทรรศการผลงานโรงเรียนแกนนำเครือคุณภาพประชาธิปไตย

669573.jpg

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลงานโรงเรียนแกนนำเครือคุณภาพประชาธิปไตย ที่ประสบความสำเร็จระดับชาติ ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิตติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ อบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสภานักเรียน “ค่ายสภานักเรียน” โรงเรียนแกนนำเครือคุณภาพประชาธิปไตย (Star of Network) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิถีประชาธิปไตย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 ในโอกาสนี้ นายภุชงค์ นุตราวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งในการดำเนินโครงการเป็นการดำเนินการตาม MOU ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2557 ในการนำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย 4 ช่วงชั้น สอนในวิชาหน้าที่พลเมือง ในจุดเน้นที่ 3 การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งนี้ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

04 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: