ยงยุทธหนุน”พ.ร.บ.สสค.”เชื่อเป็นเครื่องมือปฏิรูปต่อเนื่อง

รองนายกฯยงยุทธหนุน”พ.ร.บ.สสค.” เชื่อเป็นเครื่องมือปฏิรูปต่อเนื่อง : สื่อสารองค์กรสสค.เรื่อง/ภาพ

de66e7iaa58ha7db8baeh.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนครั้งที่ 1/2557 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการคนที่ 1 และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เข้าประชุมด้วย

ทั้งนี้ ในวงประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1.ที่ประชุมได้รับทราบมติการแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ สสค.ชุดใหม่ โดยกรรมการใหม่ 2 คน ลาออกเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีคือ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (รมช.ศึกษาธิการ) กับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2.การดำเนินงานของ สสค. ซึ่งมีภารกิจสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.สนับสนุนครูทั่วประเทศสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนจำนวนกว่า 2,500 โรงเรียน 2.พัฒนาสมรรถนะครูสอนดีและเครือข่ายจำนวน 3 หมื่นคน 3.ค้นหาและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบใน 20 จังหวัด และ 4.การศึกษาวิจัยระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา ที่ขณะนี้องค์การยูเนสโกนำไปเป็นต้นแบบระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังรับทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการเสนอร่าง พ.ร.บ. “กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ….” ต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดร.ยงยุทธ กล่าวในการประชุมว่า ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาดูแล สสค. ซึ่งเป็นองค์กรที่จะช่วยในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำ คณะกรรมการชุดใหม่นี้จึงตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับภารกิจเมื่อพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ…. มีผลใช้บังคับ โดยขอให้กรรมการ สสค.ช่วยกันสร้างความเข้าใจถึงภารกิจที่กองทุน สสค.จะเป็นกลไกช่วยรัฐบาลในปฏิรูปการศึกษาในระยะยาว

“การทำงานของ สสค.เน้นเรื่องการดูแลเด็กด้อยโอกาส และเปิดโอกาสให้ครูดีได้คิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน การค้นหากรณีศึกษาต้นแบบที่ดีแล้วมาปรับใช้ในพื้นที่นำร่องเพื่อให้เห็นภาพจำลองการทำงานในภาพใหญ่ด้วย ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างงานให้เห็นผลสำเร็จ เพราะได้องค์ความรู้เชิงระบบ เช่น แม่ฮ่องสอนโมเดล ที่สามารถติดตามเด็กทุกคนในแม่ฮ่องสอนได้ โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ฉะนั้น สสค.ต้องสร้างความเข้าใจให้ สปช. และสนช.เพื่อให้เกิดการสนับสนุน พ.ร.บ.สสค.”

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงาน สสค. โดยเสนอแนะให้ สสค.หนุนเสริมภารกิจสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมคนทั้งสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยเปรียบเทียบกับ สสส.ที่ดูแลสุขภาพคนในสังคม มิใช่เน้นเฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาล ยิ่งกว่านั้นนวัตกรรมด้านการศึกษาต่างๆ ที่ สสค.คิดค้นก็อยากให้เพิ่มการดูแลคนในแต่ละช่วงวัยทุกช่วงวัยด้วย

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการ สสค. กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาในฮ่องกงสำเร็จได้ด้วยการทลายกรอบการศึกษาแนวตะวันตกให้เหมาะสมกับประเทศตะวันออก โดยมีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบาย และการส่งเสริมครูให้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนวิธิใหม่ๆ สสค.ได้ดึงทั้งเครือข่ายครู เครือข่ายจังหวัดมาร่วมงานเชิงพื้นที่ อันเป็นรูปธรรมของการกระจายอำนาจที่ปฏิบัติได้ทันทีข้ามโครงสร้างข้ามสังกัดและหน่วยงานในพื้นที่รับผิดรับชอบร่วมกัน สสค.ได้ทำการวิจัยระบบบัญชีรายจ่ายการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำโดยอาศัยข้อมูลที่แท้จริง

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: