ประกาศผลสอบย่อยวิชาค.๑๐๑ ม.๑/๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล คะแนนส่วนที่หนึ่ง คะแนนส่วนที่สอง คะแนนรวม
5701101 กนกวรรณ เจริญไชย 3 0 3
5701102 กรรณิการ์ แสงวัน 1 0 1
5701103 กฤษฎิ์ อักษรชื่น 3 0 3
5701104 กศกนก แขกพงค์ 1 0 1
5701105 จันทร์จิรา สมมะวัง 5 4 9
5701106 จารุวรรณ นิสภกุล 5 2 7
5701107 จิดานุช วงค์กาไชย 0 1 1
5701108 จิรวัฒน์ ศรีมนตรี 3 5 8
5701109 ชวนิตย์ พงจิตรภักดิ์ 1 2 3
5701110 ชัญญานุช ถี่ถ้วน 2 0 2
5701111 ชัยยุทธ คลอวุฒิอนันต์ 1 2 3
5701112 ฐิติพร ธีรมโนธรรม 4 1 5
5701113 ฐิติพร แม่นทอง 2 2 4
5701114 ณัฐกานต์ ขำเกิด 1 4 5
5701115 ณัฐปรียา สมหวัง 4 2 6
5701116 ณัฐิณา พูลสุวรรณ 0 3 3
5701117 ทวีชัย รู้ปัญญา 4 1 5
5701118 ธนวัฒน์ พชรปรีชา 0 3 3
5701119 ธนวัฒน์ สุ่มทอง 3 0 3
5701120 นิรินดา เรืองสง่า 2 5 7
5701121 พรนภา ผ่องใส 0 4 4
5701122 พรบุญญา เอี่ยมสำราญ 1 4 5
5701123 พิมพ์นภา อาอาบี 4 2 6
5701124 ภาวิณี สิงหเสนา 5 3 8
5701125 ภาวิตา วาณิชยพงศ์ 1 1 2
5701126 ภาสวิชญ์ แวดอุดม 3 4 7
5701127 รัตนาภรณ์ เอื้อวิไลจิต 0 2 2
5701128 วริศร์ ไพบูลย์วรชาติ 4 3 7
5701129 วิภาดา สิทธิชาติ 2 2 4
5701130 วุฒิวิชญ์ ผ่านวงษ์ 2 1 3
5701131 วรยา กสิกรรม 4 0 4
5701132 ศราวุฒิ จิตรัตนกุล 2 1 3
5701133 ศิริคุปต์ ศรีอยู่กลัด 2 1 3
5701134 สุกัญญา อินทร์แจ้ง 5 0 5
5701135 สุนิสา ศิลาสิทธิ์ 0 4 4
5701136 หัสนัย ศรีสุขเอม 1 1 2
5701137 อนงค์นาฎ ตรีมงคล 1 4 5
5701138 อนุวัชร์ ลิ้มอารีย์ 4 3 7
5701139 อภิชยา เจริญศิลป์ 2 5 7
5701140 อรรถพล อะช่วยรัมย์ 4 3 7
5701141 อริศรา ชูเพ็ง 2 3 5
5701142 อาทิตย์ นาคะเมฆ 5 2 7

คะแนนสูงสุด: 9 คะแนน

คะแนนต่ำสุด: 1 คะแนน

ค่าเฉลี่ย: 4.625 คะแนน

2 พฤศจิกายน 2557

Advertisements
%d bloggers like this: