ลำปาง เขต ๑ เร่งขับเคลื่อนสนองค่านิยม ๑๒ ประการ

666961.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ เร่งขับเคลื่อนสนองนโยบายค่านิยม ๑๒ ประการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ให้กับผู้รับผิดชอบมีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วม ๒๐๐ คน ระหว่าง วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในทุกระดับชั้น ให้สนองค่านิยม ๑๒ ประการ ได้เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสอนวิชาสังคมในสังกัด ร่วม ๒๐๐ คน ทีมคณะวิทยากรให้ความรู้จากศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนและสนองนโยบายตามค่านิยม ๑๒ ประการ ซึ่งเน้นการปลูกฝังให้ความรู้กับเยาวชนทุกคนได้มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย สำหรับกรอบการดำเนินงานการนำค่านิยม ๑๒ ประการ ไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในสังกัด นั้น ได้มีการดำเนินการงานเป็นขั้นตอนโดยมีการวางแผนการขับเคลื่อน การประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน และครู การนิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงานผลและเผยแพร่ข้อมูลเป็นระยะ ๆ” ผุสดี เครือสาร ภาพ/ข่าว

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: