รวมข่าว สพป. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

สพป.ระยอง เขต 2 อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

667595.jpg

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ดร.วัลลภ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนสังคมศึกษา โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ต.ค.57 ประกอบด้วยเครือข่ายแกลงบูรพา เครือข่ายวังจันทร์ และเครือข่ายเขาชะเมา จำนวน 105 คนรุ่นที่ 2 วันที่ 30 ต.ค.57 ประกอบด้วยเครือข่ายอริยมงคล เครือข่ายกรมหลวงชุมพรและเครือข่ายสุนทรภู่ จำนวน 95 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง สามารถปรับโครงสร้างของหลักสูตรทั้งระดับประถมและมัธยมลงสู่ผู้เรียนให้เกิดจิตสำนึกความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ เป็นบุคลากรที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นระดับชาติปีที่ 5 ประจำปี 2557

667663.jpg

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เข้ารับมอบโล่เกียรติยศรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งได้รับมา 5 ปีซ้อน (2553 – 2557) พร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท จากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ในพิธีเปิดการประชุม ผอ.สพป.และสพม.ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

รางวัลดังกล่าวนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนกองลูกเสือในการพัฒนาลูกเสือให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมนำสู่อาเซียนซึ่งประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ซึ่งประจำปี 2557 ได้รับการประเมินเป็นที่ 1 ของประเทศ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาว สพป.นศ.2 ทุกคน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงกายเพื่อพัฒนานักเรียน เยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

สพม. 15 เชิงรุกเร่งพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

667612.jpg

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมายการ์เดนส์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) โดย นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15 มอบหมายให้นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผอ.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ

ตอนหนึ่งว่า ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนต้องพัฒนาไปสู่การสอนแบบบูรณาการ การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองก็ต้องใช้การสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกกับสาระการเรียนรู้กลุ่มอื่น ๆ เช่น การสอนเรื่องประเพณีวัฒนธรรมที่บูรณาการกับศิลปะ การแสดง การจัดการเรียนการสอนพยายามอย่าให้นักเรียนเครียดเน้นให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและปฏิบัติจริงอย่าให้นักเรียนท่องจำเพียงอย่างเดียว

การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนรักชาติ โดยเน้นค่านิยม 12 ข้อ จุดเน้น 5 ข้อ เป็นกระบวนการในการสอนให้รักชาติ เล่าความเป็นมาของชาติไทยให้นักเรียนได้ศึกษา พระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ต้องให้นักเรียนตระหนักรู้ตลอดจนการให้นักเรียนได้ศึกษาชีวประวัติบุคคลสำคัญในการสร้างชาติไทยคือบรรพบุรุษไทยที่ได้เสียสละชีวิต ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ

สิ่งที่สำคัญคือ การสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในการอยู่ร่วมกันภายในห้องเรียน ภายในโรงเรียนอย่างสมานฉันท์ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

และตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นี้ สพฐ. จะดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง หรืออาจจะเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ของ สพม. 15 ขอให้ครูทุกคนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปดำเนินการขยายผลและปฏิบัติงานที่โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ นักประชาสัมพันธ์ ข่าว)

30 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: