ผอ.สพม.๓๔ มอบแนวทางการทำงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

666235.JPG

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 “กิจกรรมการชี้แจงและรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่ ข้าราชกาารครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ประธานเปิดการประชุมได้มอบนโยบายและแนทางการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ ประจำปี 2558 และให้ถือปฏิบัติดังนี้ วัฒนธรรมองค์กร “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ” Students and Schools Come First:SSCF พันธกิจ 1. ประสาน / ส่งเสริม/ สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

3. ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน เป้าประสงค์ 1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

2. ครู/ บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

* รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

3. โรงเรียน/สพม.มีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ

* ได้รับความไว้วางใจ/ เชื่อมั่นจากผู้รับบริการ จุดเน้น 1. นักเรียน

* เป็นคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย

* เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีทักษะชีวิต

* มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

* มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

3. ด้านการบริหารจัดการ

* โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ

* สพม.มีการบริการจัดการได้มาตรฐาน การให้บริการดีที่สุด หลักในการทำงาน 1. ทำตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย

2. เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการ

4. เน้น

– การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

– เน้นความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– รวดเร็วและการให้บริการที่ประทับใจ แนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

– ให้เกียรติ เคารพกันตามอาวุโส /บทบาทหน้าที่

– มอบอำนาจให้ท่านรองฯ

– การทำงานต้องมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน

– การประชุมต่างๆ

จัดทำรายงานการประชุมภายใน 3 วัน ปฏิทินปฏิบัติงาน – รายบุคคล

– รายกลุ่ม

– ปฏิทิน สพม. งานเร่งด่วนในระยะแรก

– กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิทินการปฏิบัติงานของ สพม.34 , ข้อมูลโรงเรียน ฯลฯ

– กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่ม ฯลฯ

– กลุ่มอำนวยการ ปฏิทินการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ,การจัดห้องรับรอง, ระบบงาน e – office

– กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมและโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม, O-Net ฯลฯ ภาพการทำงานในองค์กร ผู้นำ ระบบบริหาร Management System กำลังคน Money Machines Materials ที่ประชุม ประธานได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่ บุคลกรทางการศึกษาได้ทำกิจกรรมจำลองตามสถานการณ์ ร่วมกันคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการรักษาผลประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน เพื่อให้องค์กรก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ต่อจากนั้น นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้บรรยาย เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 และ นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้นำเสนอเนื่อหาของมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อแจ้งกรอบการทำกิจกรรมต่อไป

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.957826877…

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: