สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง

666253.jpg

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(ค.ส.ช.) รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ที่ต้องการให้นักเรียน ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนของชาติที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อันจะเป็นกำลังของในการพัฒนาชาติให้มีความรุ่งเรือง ให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

โดยผู้เข้าอบรมรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 , โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานศึกษาเอกชน รวมจำนวน 120 คน โดยมี นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานเกิดการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2557 โดยในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 เป็นการอบรมครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง และวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 เป็นการอบรมครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ณ ศาลาเอกชัยวิวรรธน์มงคลธวัชพงศ์ วัดปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวรกาญจนโชติ เจ้าอาวาสวัดปรังกาสี รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ ในด้านอาคาร สถานที่เครื่องมือเครื่องใช้ในด้านโสตทัศนูกรณ์ และผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่นี่+++

ข่าว : กรรณิกา กาณศาสตร์

ภาพ : ธนาคาร สุทธิ

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: