รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

สพป.กทม.ประชุมปฏิบัติการครูประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

666553.JPG

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้มีครูผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองโรงเรียนละ ๒ คน และส่วนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มให้อีก ๑ คน การประชุมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคกระบวนการไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหวังไว้…(ภาพ/ข่าว : ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.)

สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”

666415.jpg

28 ต.ค.57 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ จำนวน 2 โรง ได้แก่โรงเรียนวัดพลา,โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โดยนำเสนอในรูปแบบบูธและการทดลองบรรยายสรุป ต่อคณะกรรมการจาก สพม.18, สพป.ระยอง เขต 1, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย และได้รับโล่รางวัลโครงการยอดเยี่ยมระดับโรงเรียนขยายโอกาส พร้อมชุดการทดลอง กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) โดยมีนายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงาน จากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

666536.jpg

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง อาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดย นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการพัฒนา

การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ คสช. และ สพฐ.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ และแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล

รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างระเบียบวินัย การมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่น

ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา

และยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในสังกัด จำนวน 280 คน

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: