รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

นักเรียนพังงา รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเจียร-วรรณี วานิช จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 128,000 บาท

665694.JPG

มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน และกองทุนกฐินคุณเอกพจน์ – บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในจังหวัดพังงา จำนวน 50 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000 บาท ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557

มีนายอภิรักษ์ วานิช ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ, นางอัญชลี วานิชเทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนมอบทุนดังกล่าว ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมเป็นตัวแทนในการมอบทุน นอกจากนี้ยังมี นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและนายอุทัย เกื้อเพชร รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบทุนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างดี ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนในภาคเช้า มูลนิธีฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย ..ธนพร ภาพ/ข่าว

ประชุมเสวนา เรื่อง “ก้าวข้ามกับดักคุณภาพการศึกษาไทยกับแนวคิดของคุรุทายาท”

665743.JPG

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย สสค.ภาคเหนือ ตอนบน เรื่อง “ก้าวข้ามกับดักคุณภาพการศึกษาไทยกับแนวคิดของคุรุทายาท” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ อูปแก้วรีสอร์ท จังหวัดน่าน ในการประชุมเสวนาวิชาการครั้งนี้มีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คุรุทายาท จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมเสวนา

ในการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้จัดโดยชมรมคุรุทายาทน่านร่วมกับเครือข่ายคุรุทายาทนักพัฒนาการศึกษา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมีดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค. ให้แนวคิด “ทิศทางและแนวโน้มการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับนานาชาติ” นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท ให้แนวคิด “การขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปเชิงระบบ : ประสบการณ์ชมรมแพทย์ชนบท” นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ

อบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

665730.jpg

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนการบริหารจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่ของพลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและควรส่งเสริมการเรียนให้เข้มข้น นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวปฏิบัติ คือ 1. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ทุกระดับชั้นและช่วงชั้น โดยดำเนินการดังนี้

ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้สถานศึกษาจัดรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ให้สถานศึกษาจัดรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี (2 หน่วยกิต) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คือ 1. ให้สถานศึกษาเพิ่มรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” ลงในหลักสูตรของสถานศึกษาเป็น “รายวิชาเพิ่มเติม” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ 1.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) จำนวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 40 ชั่วโมงต่อปี 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) จำนวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) จำนวน 4 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน (ตลอด 3 ปี 2 หน่วยกิต) 2. ให้สถานศึกษากำหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเตอมหน้าที่พลเมือง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้รหัสรายวิชาหลักที่ 1 – 4 ตามกำหนด ส่วนหลักที่ 5 และ 6 ลำดับที่ของรายวิชา ให้เป็นตามที่สถานศึกษากำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยสถานศึกษาทำหมายเหตุ ท้ายโครงสร้างหลักสูตรว่า เพิ่มตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 3. สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม “หน้าที่พลเมือง” ดังนี้ 3.1 ระดับประถมศึกษา ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ดังนี้

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 3

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 5

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 6

โดยใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ให้มีการวัดและประเมินผลโดยคิดเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากเวลาเรียน 20 ชั่วโมง 3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 6

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน และให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา 3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชา หน้าที่พลเมือง

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน และให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าทีพลเมือง เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ผ่านทางเว็บไซต์http://www.prachin1.net/e-news/ReNews.php?reNews=108

27 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: