สพป.สตูล นำ ร.ร. รปค.๔๒ จ.สตูล จับมือ ร.ร.ประถมศึกษาแห่งชาติ สุไหง ปาเซียส เกอเซล มาเลเซีย พัฒนาการศึกษาสู่สากล

665609.JPG

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตู นำนางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ลงนามในบันทึกความร่วมมือพัฒนาการศึกษาระหว่างไทย-มาเลเซีย (Memorandum of Cooperation :MOC) กับ นางโนลีดา บินติ เซอลามัต (Mrs.Noolida Binti Selamat) ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ สุไหง ปาเซียส เกอเซล (Sekolah Kebangsaan sungai pasir kechil) โดยมี นายร่มหลี สุมาลี ครูช่วยราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ สพป.สตูล ต่วนรอมลัน บินอะหมัด ผู้แทนกรมการศึกษารัฐเคดาห์ ฮัจยีมูฮำหมัด โรสลัน ซอบบี้ บิน อิสมาแอล หัวหน้าการสำนักงานการศึกษาอำเภอเปินดัง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ สุไหง ปาเซียส เกอเซล สุไหงปัตตานี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

การทำ MOC ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเป็นเพื่อข่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกันในทุกระดับ การส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเสริมประสบการณ์นักเรียน 2 ประเทศ โดยยึดหลักพึ่งพากันเพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจอันดีสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนและมีคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล อาทิ การร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ การแลกเปลี่ยนงานวิจัยในการจัดการเรียนการสอนและทรัพยากรทางการศึกษา ตลอดจนการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา เป็นต้น ทั้งนี้ บรรยากาศในการลงนามเป็นไปด้วยความชื่นมื่นของทั้ง 2 ฝ่าย โดยทางโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ สุไหง ปาเซียส เกอเซล ได้จัดการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ตามแบบประเพณีมลายูเดิม และการตรวจแถวกองเกียรติยศลูกเสือ พร้อมการจัดชุดการแสดงของนักเรียนที่สื่อถึงวัฒนธรรมของมาเลเซียร่วมต้อนรับ ในขณะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ได้นำชุดจินตลีลามวยไทยไปร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ สุไหง ปาเซียส เกอเซล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานของมาเลเซีย นักเรียนจำนวน 1800 คน จัดการศึกษา 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย นักเรียนมีระเบียบวินัย การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการจัดห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ทั้ง 2 โรงเรียนมีแนวทางจัดการศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกันคือ 1. สร้างนักเรียนให้มีความเป็นผู้นำ 2. ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3. นักเรียนมีความสามารถหารายได้และอยู่อย่างมีความสุข

ขณะเดียวกันกับประเทศมาเลเซีย ได้มีแผนพัฒนาการศึกษาชาติมาเลเซีย (2013-2025) ที่เร่งให้โรงเรียนพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นอาเซียนและความเป็นสากล โดยการลงนามความร่วมมือพัฒนาการศึกษากับโรงเรียนในต่างประเทศ

27 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: