นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

662196.jpg

นายธนชน มุทาพร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

๑.ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ ๕๔ ปี ๑ เดือน

สมรสกับนางสุนีย์ มุทาพร ข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าพรวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

มีบุตร – ธิดา ๒ คน ดังนี้ ๑. นางสาวจารุวรรณ มุทาพร การศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล อดีตเป็นพยาบาล ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ๒. เด็กชายธเนศ มุทาพร กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

๒. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ๒๕๙ หมู่ ๒ ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรมือถือ ๐๘๙ – ๙๓๗๗๕๖๙ โทรบ้าน – โทรที่ทำงาน ต่อ

อีเมล thanachon-m@hotmail.co.th ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๙๗ หมู่ ๒๐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๓. วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๔ การทำงาน/รับราชการ

พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๘ รับราชการครูสายงานปฏิบัติการสอน โรงเรียนบ้านเหล่าพรวน อ.เมือง

จ.อำนาจเจริญ

พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทวีผล อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

พ.ศ ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการประเขตพื้นที่การศึกษา

๑๘ มิ.ย. ๒๕๔๗ – ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

๕. การเข้ารับการอบรม การสัมมนา ที่สำคัญ

๕.๑ อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับต้น(ครูใหญ่)

๕.๒ อบรมหลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

๕.๓ อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง(อาจารย์ใหญ่)

๕.๔ อบรมหลักสูตรหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ

๕.๕ อบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยตามหลักสูตร ก.ค.ศ.

๕.๖ อบรมการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๗ อบรมสัมมนาการขับเคลื่อน Roving Team เพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝัน

๕.๘ ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์การแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จัดโดยสภาการศึกษา

๕.๙ อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำการเปลี่ยนแปลง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕.๑๐ ประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๕.๑๑ ประชุมสัมมนากรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ ( พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

๕.๑๒ ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๖.๑ วันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ที่มหาวิทยาลัย จังหวัดโคโมโต ประเทศญี่ปุ่น

๖.๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กรุงโตเกียว และเมืองโอชากา ประเทศญี่ปุ่น

๖.๓ วันที่ ๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

๖. ผลงาน

๖.๑ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต๒ ยอดเยี่ยม ด้านบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๖.๒ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ เสียสละ อดทน และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดี จาก ส.ก.ส.ค. กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๖.๓ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับเงินตอบแทนรางวัลพิเศษ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

๖.๔ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกคุรุสภาดีเด่น

๖.๕ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำคุรุสภาดีเด่น

๖.๖ ได้รับคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่นระดับอำเภอ

๖.๗ เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอโพนทราย และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอโพนทราย

๖.๘ เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาอำเภอโพนทราย

๖.๙ พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนทราย ได้คุณภาพ ๕ ดาว ๑๔ โรงเรียน ( ร้อยละ ๗๐ ) ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่คุณภาพ ๕ ดาว ตามโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

๖.๑๐ พัฒนาโรงเรียนในฝันในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาทุกโรงเรียนผ่านการประเมิน

๖.๑๑ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น

๖.๑๒ พัฒนาโรงเรียนประเภทที่ ๑ จำนวน ๔๗ โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนประเภทที่ ๑

๖.๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพให้เกิดความก้าวหน้า

๖.๑๔ จัดทำคู่มือผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา

๖.๑๕ ประธานคณะทำงานออกแบบโครงสร้างการบริหารและยกร่างระเบียบศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

๖.๑๖ ประธานคณะทำงานร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ ว่าด้วยการกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต ๒

๖.๑๗ ได้รับคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี

๗. ประสบการณ์

๗.๑ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา

๗.๒ คณะทำงานอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ (นายศักดา คงเพชร)

๗.๓ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานวุฒิสภา ( พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ )

๗.๔ คณะทำงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานวุฒิสภา เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

๗.๕ คณะทำงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา และกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ……………..ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

๗.๖ เป็นหัวหน้าคณะ R๐ving Team เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม)

๗.๗ เป็นคณะกรรมการ R๐ving Team เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดร้อยเอ็ด

๗.๘ เป็นประธานคณะกรรมการฝึกอบรมข้าราชการครูก่อนได้รับการแข่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ๗.๙ เป็นประธานคณะกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒

๗.๑๐ เป็นประธานยกร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๗.๑๑ เป็นประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

๗.๑๒ เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๗.๑๓ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอโพนทราย

๗.๑๔ เป็นคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอโพนทราย

๗.๑๕ ที่ปรึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๘. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน ทุติยภรณ์ช้างเผือก (ทม.)

17 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: