สพป.สิงห์บุรี มอบนโยบายการทำงานให้กับธุรการโรงเรียน

663571.JPG

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพื่อมอบนโยบายการทำงาน และซักซ้อมความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ในการทำงานของธุรการโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล “โครงการคืนครูให้กับนักเรียน” คือ การลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูให้น้อยลงหรือหมดไป เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ธุรการโรงเรียน” จึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามามีบทบาท ภารกิจหน้าที่ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ลดภาระหน้าที่ของครูผู้สอนลง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกภาคส่วนต้องเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในภาระหน้าที่ และใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มศักยภาพ เพื่อไปสู่เป้าหมายของการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาธุรการโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้แก่ ธุรการโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: